Espoon Vihreät lähtevät 18.11. alkaviin ryhmien välisiin budjettineuvotteluihin seuraavin tavoittein: Opetuksen ja varhaiskasvatuksen lyhytnäköiset leikkaukset torjuttava, subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytettävä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen huimat maksukorotukset peruttava. Haluamme tarjota inhimillistä hoivaa vanhuksille ja varata pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon riittävästi resursseja. Tarvitsemme jokaiselle lapselle terveen ja turvallisen koulun – lisää rahaa ja uusia keinoja tarvitaan, kun sisäilmaongelmia tulee eteen jatkuvasti ja väestö kasvaa.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkaukset torjuttava, subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytettävä

Vihreiden mielestä opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä. Lisää rahaa tarvitaan yhteensä 5,6 M€, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää nykyisellään ja päivähoidon laatu ja ryhmäkoot turvata lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Tarjotaan myös tokaluokkalaisille iltapäivähoitopaikka ja pidetään iltapäivähoitomaksut nykytasolla.

”Opetuksesta leikkaaminen näkyisi suoraan luokkahuoneissa. Oppilasmäärät kasvavat ja kouluissamme on yhä moninaisempia oppilaita, joiden tukeminen edellyttää riittävästi aikuisten aikaa eli opettajien tuntiresurssia ja koulunkäyntiavustajia. Ammattimainen varhaiskasvatus on toimiva tapa tukea lasten kehitystä ja edistää tasa-arvoisia lähtökohtia jokaiselle lapselle. Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikeuttaisi myös töiden vastaanottamista, siksi puolustamme subjektiivista päivähoito-oikeutta” toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukorotukset peruttava, inhimillistä hoivaa vanhuksille, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon lisää resursseja

Vihreiden mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden pitää olla kaikkien saavutettavissa ja vanhusten on saatava inhimillistä hoivaa. Myös työttömyyden vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja ja resursseja. Inhimillisempi budjetti olisi mahdollinen 3,8 M€ lisäyksellä.

”Haluamme perua kaupunginjohtajan esittämät sosiaali- ja terveyspalveluiden jopa 27,5% maksukorotukset, jotka ovat kohtuuttomia erityisesti pienituloisille ja palveluita paljon tarvitseville. Lisäksi haluamme luoda vanhuksille kotiin turvalliset olosuhteet, mutta varmistaa myös että hoiva-asumispaikka löytyy kun kotona asuminen ei enää ole inhimillinen vaihtoehto, ” korostaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Pienillä summilla suuri merkitys lasten ja nuorten tukemisessa

Nuorisotyöhön ja harrastusmahdollisuuksiin pitäisi panostaa rahallisesti enemmän kuin nyt, sillä lasten ja nuorten määrä Espoossa on kasvanut. Vihreät haluaa taata kaikille nuorille mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti ja siihen tarvitaan erilaisten järjestöjen työtä. Myös lasten ja nuorten terapia- ja mielenterveyspalveluihin kannattaa panostaa. Jo 170 000 euron lisäyksellä näihin toimintoihin mahdollistettaisiin paljon.

”Harrastusten ja niiden tuomien kaverisuhteiden on todettu ehkäisevän syrjäytymistä. Haluamme tarjota jokaiselle lapselle harrastusmahdollisuuden oli se sitten kulttuurin, liikunnan tai erilaisen nuorisotoiminnan piirissä. Järjestöjen työ tällä sektorilla on todella arvokasta ja riittävät resurssit tähän on turvattava. Lasten ja nuorten terapiapalveluihin ei myöskään saa kohdistaa leikkausta”, sanoo Inka Hopsu.

Ilmasto-ohjelma käytäntöön

Valtuusto hyväksyi juuri kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman, jossa on konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi Espoossa. Kaupunginjohtajan esityksessä toimenpiteet eivät kuitenkaan juurikaan näy. Esimerkiksi ohjelmassa tärkeään rooliin nostettua pyöräilyä voitaisiin edistää myös asennemuutoksella, ottamalla mallia valmiista suunnitelmista muista kunnista ja suunnittelijoita kouluttamalla. Pysyvästä pyöräilykoordinaattorista olisi iso apu. Espoolaiset arvostavat lähimetsiä. Luonnon monimuotoisuutta tulisi varjella ja kaupunkimetsien ylihoitamista välttää. Kasvava kaupunki tarvitsisi kipeästi myös yhden uuden ympäristötarkastajan.

Terveet ja turvalliset koulut – lisää rahaa ja uusia keinoja tarvitaan

Kuluvana lukuvuonna yli 3000 oppilasta opiskelee väistössä muualla kuin oman koulunsa tiloissa. Suuri osa väistöistä on jouduttu tekemään sisäilmaongelmien takia. Kaupunginjohtajan esittämä koulukorjaustahti on riittämätön poistamaan hätäväistöjen riskiä.
”Haluamme, että jatkossakin espoolaiset voivat luottaa siihen, että lapset saavat käydä koulua turvallisissa tiloissa ja jos ongelmia ilmenee, toimeen tartutaan välittömästi. Tämä vaatii riittävää rahoitusta ja sujuvia toimintamalleja ongelmien löytyessä,” painottaa Tiina Elo.

Mistä rahat?

Maltillinen 0,5 %-yksikön veronkorotus olisi tuonut kaupungin kassaan n. 33 miljoonaa euroa, jonka avulla olisi voitu luopua lyhytnäköisistä leikkauksista ja hillitä velkaantumista. Valtuuston enemmistö kuitenkin tyrmäsi Vihreiden esityksen vastuullisesta veronkorotuksesta kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja rkp:n äänillä. Näissä puitteissa lisärahaa voidaan löytää esimerkiksi lykkäämällä kalliita tiehankkeita ja lisäämällä maltillisesti investointirahaston tuottojen käyttöä sekä kohdentamalla rahaa alueellisten taseyksiköiden sisällä alueen päiväkotien ja koulujen korjaukseen ja rakentamiseen.
Vihreiden talousarviotavoitteet tarkemmin:

Turvataan hyvät palvelut
Säilytetään peruskoulujen ja lukioiden tuntikehykset nykyisellään. Niistä leikkaaminen tarkoittaisi opetusta suuremmissa ryhmissä ja lukiossa suppeampaa kurssitarjontaa. Lisäksi haluamme säilyttää koulunkäyntiavustajat, jotka ovat tärkeä apu oppitunneilla. Näihin tarvitaan noin 2,7 M€.
Säilytetään subjektiivisen päivähoito-oikeuden sekä päivähoidon hoitajamitoituksen niin, että yhtä hoitajaa kohden saa olla seitsemän kolmevuotiasta kahdeksan sijaan. Näihin tarvitaan noin 2,5 M€.
Tarjotaan myös tokaluokkalaisille iltapäivähoitopaikan ja pidetään iltapäivähoitomaksut nykytasolla. 190 e/kk on monelle perheelle iso raha. Näihin tarvitaan noin 0,36 M€.
Perutaan kaupunginjohtajan esittämät sosiaali- ja terveyspalveluiden jopa 27,5% maksukorotukset, jotka ovat kohtuuttomia erityisesti pienituloisille ja palveluita paljon tarvitseville. Tähän tarvitaan noin 1 M€.
Luodaan vanhuksille kotiin turvalliset olosuhteet, mutta varmistaa myös, että hoiva-asumispaikka löytyy kun kotona asuminen ei enää ole inhimillinen vaihtoehto. Tähän tarvitaan noin 0,7 M€
Panostetaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, lisää rahaa budjettiin tarvitaan n. 2 M€
Lisätään lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin 0,1M€
Nostetaan nuorisojärjestöjen avustusmäärärahoja 60 000 €. Pieni summa, jolla on iso merkitys järjestöjen toiminnalle.
Espooseen avataan ensi vuonna kaksi uutta nuorisotilaa, mutta palkataan vain yksi uusi nuorisotyöntekijä. Mielestämme tarvitaan ainakin toinen, kustannus tälle olisi 50 000 €.
Lisätään KULPS! kulttuuri- ja liikuntapolku toimintaan 50 000 €, jotta kasvava määrä espoolaisia peruskoululaisia pääsee tutustumaan kotikaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjontaan sekä kirjastopalveluihin.
Kotoutumispalveluihin, erityisesti kielikoulutuksen projektien jatkuvuuteen sekä vapaaehtoistyön koordinaatioon tarvittaisiin arviomme mukaan lisää 400 000 €. On kaikkien etu, että täällä olevat maahanmuuttajat kotiutuvat, oppivat kieltä ja työllistyvät mahdollisimman nopeasti.
Ympäristötarkastajan vakanssi, joka tarvitaan kasvavan kaupungin ympäristövalvonnan tason turvaamiseksi 60 000 euroa.
Espooseen pyöräilykoordinaattori. Nykyinen on toiminut kuntien yhteisenä ja työ loppumassa, 50 000 euroa.
Laitetaan koulut kuntoon
Lisätään koulujen ja päiväkotien korjauksiin yhteensä 20 M€. Tästä 10 M€ päätettiin jo kehyksen yhteydessä. On varmistettava, että se on käytettävissä koulukorjauksiin ilman säästövaatimusta muualta.
Panostetaan sopivien olemassa olevien tilojen muuttamiseen koulu- ja päiväkotitiloiksi, jotta pysyviä väistötiloja löytyisi läheltä.
Aikaistetaan Karhusuon koulun rakentamisen vuosille 2017-2019
Aikaistetaan Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen vuosille 2017-2019
Lisätään Aarnivalkean koulun peruskorjaus ja mahdollien laajennus investointilistalle vuosille 2018-2020. Lisäksi on löydettävä pikaisesti väistöratkaisu terveellisten ja turvallisten koulutilojen järjestämiseksi Aarnivalkean kolun oppilaille ja henkilökunnalle.
Aikaistetaan Nauriskasen koulun rakentamista vuosille 2018-2021. Tämä helpottaa kasvavan Saunalahden koulupaikkatilannetta.
Lisää rahaa koulukorjauksiin tieinvestoinneista ja rahaston tuottoja purkamalla
Lykätään Espoonväylän toteutusta, alueelta puuttuu asemakaavoja, 13,9 M€
Lykätään Kilo-Turvesuo projektikohteiden toteutusta. Kaavat eivät ole olleet käsittelyssä, 18 M€
Siirretään kaupunkitekniikan investointihankkeista säästyvät rahat Tilapalveluiden käyttöön ja koulukorjauksiin
Lisätään investointirahaston tuottojen käyttöä vuosittain 10 M€
Kohdennetaan taseyksiköiden sisällä nykyistä enemmän rahaa alueen päiväkotien ja koulujen peruskorjaukseen ja rakentamiseen

Kannanotto julkaistu Espoon Vihreiden sivuilla 16.11.2016