Inka Hopsu

Kestäviä,
ihmisläheisiä,
valintoja

Jag heter Inka Hopsu, jag är riksdagsledamot för De gröna. I riksdagen var jag ordinarie ledamot i utrikes- och finansutskottet och i den finska delegationen för OSSE. På kommunal nivå ledde jag de Grönas fullmäktigegrupp i Esbo i sex år, 2013-2019, och på nytt 2022-. Dessutom har jag arbetat för utbildningen i Esbo i sju år, som vice ordförande i nämnden för fostrande och lärande. I juni 2019 valdes jag till ordförande i Esbo stadsfullmäktige. Numera jobbar jag som förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Jag har under denna mandatperiod varit ansvarig för de Grönas arbete i utrikesutskottet och arbetat bland annat i finansutskottet och dess utbildnings- och säkerhetsavdelningar, miljöutskottet och den klimatpolitiska riksdagsgruppen.

Jag är mamma för en fyra personers nyfamilj. I vår familj finns också en ung afghansk man som har bott hos i fem år. Vi har dessutom en rescuehund från S:t Petersburg.

Mina favorithobbyer är skogsutflykter, scouting och en mängd olika sorters konst och kultur.

Jag vill arbeta för barnens och ungas framtid
Jag har en magisterexamen i pedagogik och är utbildad klasslärare. Jag har arbetat som lärare i tio år med barn och unga i olika åldrar. Innan riksdagen arbetade jag som ledare för nätverket Lärare utan gränser i Kyrkans utlandshjälp och stödde vidareutvecklingen av utbildningen i flera afrikanska och asiatiska länder. Jag har kunnat utnyttja denna expertis i riksdagen som ordförande för Finlands Utvecklingspolitiska kommissionen.

Heidi Hautala, parlamentsledamot, om Inka:
”Jag känner Inka som en kompetent politiker med förhandlingsförmåga. Inka kombinerar förmågan att samarbeta, respekten för andra människor, och rättframhet. Inka har ett brett nätverk till alla partier, vilket har hjälpt Inka att få igenom saker både i riksdagen och i Esbo. Bra typer som Inka löser världens små och stora problem.”

Europeisk enhet stärker vår säkerhet
Inom det internationella samarbetet har man under det senaste året sökt lösningar för att stärka den europeiska säkerheten efter att Rysslands anföll Ukraina. Det europeiska stödet till Ukraina måste vara starkt också i fortsättningen, både när det gäller försvar, återuppbyggnad och att hjälpa flyktingar. I min OSSE-roll ligger mitt ansvar främst inom demokratiarbete. Jag representerar även Finland i Europeiska rådet, där mitt arbete fokuserar på att stärka mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och jämlikhet.
Jag vill fortsätta mitt arbete i riksdagen, för att motverka tudelningen av samhället och för hållbara lösningar. Jag har bidragit till att förhandla fram både regeringsprogrammet och den nationella strategin för hållbar utveckling. I Esbo stads budgetförhandlingar, som jag ledde, nåddes kompromisser som tar hänsyn till både unga och gamla, balansen i ekonomin stärktes. Vi behöver modiga beslutsfattare och ansvarstagare!

Ett bra Finland för barn och unga
Barnfamiljer behöver stöd och flexibilitet i arbetslivet. Det stöd som ges till familjer betalar sig självt. Barnskyddet kräver en omfattande reform, med tonvikt på tidigt ingripande. Illamåendet bland unga har ökat och snabb hjälp måste garanteras. Hobbyer och ungdomsarbete är ett billigt sätt att förhindra marginalisering.

Utbildningens kvalitet måste säkras och kulturen tillåtas blomstra
Finlands framgång bygger på en jämlik och stark kompetens. Nu måste vi fortsätta att stärka utbildningens kvalitet så att våra läranderesultat återgår till världstoppen! Jag anser att man måste stärka kunskaperna i språk, i läsning och matematik. Vi måste också upprätthålla kunskaperna i svenska och stöda tvåspråkigheten. Grundutbildningens resurser bör säkras och kvaliteten ska återställas. Ojämlikheten i skolan måste stoppas, tillräckligt stöd och mindre gruppstorlekarna måste säkerställas. Personalkrisen inom förskoleutbildningen kräver lösningar: fler startplatser på fältet, fasta grupper för barn och personal, bra ledarskap och löner som går att leva på. Låt oss ställa upp för barnen och förskoleutbildningen! Kulturen ökar vårt välbefinnande, dess effekter måste lyftas fram bättre och anslagen bör ökas med 1 %.

Satsningar på entreprenörskap, sysselsättning och forskning
Att förbättra verksamhetsvillkoren för små och medelstora företag är en kostnadseffektiv politik när det kommer till sysselsättning och finanser. Finland behöver desperat mer arbetskraft just nu. De som invandrat till landet ska erbjudas möjlighet att arbeta direkt från ankomsten. En basinkomst skulle passa väl ihop med vårt nuvarande fragmenterade arbetsliv, och skulle eliminera flitfällor. Till Finlands styrkor hör ett fungerande samhälle och ett ömsesidigt förtroende. Företagsansvarslagen måste gå framåt och FoU-finansieringen måste stärkas.

Klimatkrisen och förlusten av natur måste stoppas
Studier visar att klimatkrisen och naturens artförluster accelererar. Den finländska naturen, skogarna och Östersjön är kära för oss och deras återupplivande måste garanteras. Vi måste agera pionjärer inom klimatarbetet. Den gröna omställningen är den bästa chansen till framgång för den finska ekonomin. Även i framtiden måste kommunerna ta ansvar för att stärka den naturliga mångfalden. Gruvlagen och djurskyddslagen kräver skärpningar.

Jämställdhet, jämlikhet och globalt ansvar
Inför världens problem och kriser får man inte bli hopplös och passiv. FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, är fortfarande det bästa referensramverket för att främja välbefinnande för både natur och människor.
Försvaret av mänskliga rättigheter och demokrati måste fortsätta över hela världen. I hemmalandet vill jag också arbeta för det tvåspråkiga Finland.

De äldre behöver en god ålderdom, snabb tillgång till vård för alla sparar pengar och den höga kompetensen inom sjukvården lämpar sig även för export. Smärta och migrän är en lika betydande folksjukdom som diabetes, och ökad demens kräver lösningar från samhället.

Människors jämlikhet och acceptans, och uppskattning av olikheter är utgångspunkterna för ett fungerande Finland, där allas insatser bildar ett gemensamt bästa.

Jämlikhet för alla

Utbildningens kvalitet måste säkras och kulturen tillåtas blomstra

Satsningar på entreprenörskap, sysselsättning och forskning

Klimatkrisen och förlusten av natur måste stoppas

Globalt ansvar