Es­poon joh­ta­mi­nen on vii­me ai­koi­na ol­lut ikä­väs­ti va­lo­kei­las­sa, kun on set­vit­ty Suo­men­ojan ve­ne­sa­ta­ma­sot­ku­ja, eri­lais­ten avus­tus­ten ha­ke­mat­ta jät­tä­mis­tä se­kä lii­ke­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sen pie­nen pii­rin val­mis­te­lua. On käy­nyt har­vi­nai­sen sel­väk­si, et­tä Es­poos­sa tar­vi­taan ki­peäs­ti kult­tuu­rin­muu­tos­ta.

Kau­pun­gin­joh­don tu­lee omak­sua mai­nit­tu­jen ta­paus­ten hoi­ta­mi­seen Es­poos­sa eh­kä ra­di­kaa­lik­si koet­tu avoi­muu­den lin­ja. Luot­ta­mus ei pa­lau­du pant­taa­mal­la tie­toa. Kun epä­koh­tia il­me­nee, kau­pun­gin tu­lee vii­vyt­te­le­mät­tä myön­tää teh­dyt vir­heet ja ryh­tyä kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin nii­den kor­jaa­mi­sek­si. Sa­ma avoi­muu­den lin­ja tu­lee juur­rut­taa kau­pun­gin toi­min­taan py­sy­väs­ti.

Val­mis­te­lun on ol­ta­va avoin­ta ja osal­lis­ta­vaa, ma­te­riaa­lien kat­ta­via ja läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­ki­sia se­kä vies­tin­nän ak­tii­vis­ta, no­peaa ja kier­te­le­mä­tön­tä. Val­mis­te­lun tu­lee tuot­taa pää­tös­ten poh­jak­si vaih­toeh­to­ja, joi­den poh­jal­ta voi­daan käy­dä po­liit­ti­sia neu­vot­te­lu­ja riit­tä­vän var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Avoi­muu­den on to­teu­dut­ta­va il­man eril­li­siä pyyn­tö­jä ja vaa­ti­muk­sia.

Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä Es­poon tu­lee siir­tyä por­mes­ta­ri­mal­liin, jos­sa kun­ta­lais­ten ää­ni kuu­luu kau­pun­gin ylin­tä joh­toa va­lit­taes­sa. Ny­ky­ti­lan­tees­sa muo­dol­li­ses­ti puo­lueet­to­mat vi­ran­hal­ti­ja­joh­ta­jat käyt­tä­vät käy­tän­nös­sä suur­ta po­liit­tis­ta val­taa. Por­mes­ta­ri­mal­lis­sa po­liit­ti­nen joh­ta­mi­nen ja am­mat­ti­joh­ta­mi­nen ero­te­taan sel­väs­ti toi­sis­taan.

Joh­don­mu­kai­nen, lä­pi­nä­ky­vä ja sel­keä pää­tök­sen­te­ko lu­jit­taa kun­ta­lais­ten luot­ta­mus­ta kau­pun­gin toi­min­taan ja vä­hen­tää yleis­tä tur­hau­tu­mis­ta de­mok­ra­tiaan. Nyt jos kos­kaan Es­poos­sa tar­vi­taan toi­mia luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­sek­si.

Joh­don­mu­kai­nen, lä­pi­nä­ky­vä ja sel­keä pää­tök­sen­te­ko lu­jit­taa kun­ta­lais­ten luot­ta­mus­ta kau­pun­gin toi­min­taan ja vä­hen­tää yleis­tä tur­hau­tu­mis­ta de­mok­ra­tiaan. Nyt jos kos­kaan Es­poos­sa tar­vi­taan toi­mia luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­sek­si.

Julkaistu HS:ssa 1.11.2014

Tii­na Elo
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen
1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja (vihr)
Saa­ra Hyrk­kö
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (vihr)
In­ka Hop­su
val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja (vihr), Es­poo