Valtuustossa 18.5.2015

 

Kiitos neuvottelukumppaneille. Meillä on nyt päätettävänä tähän tilanteeseen mahdollinen päätösesitys. Sovimme sekä valtuustosopimuksessa että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä, että tällä valtuustokaudella arvioimme tilaaja-tuottaja-mallin toimivuutta  ja teemme tarpeellisia muutoksia organisaatiorakenteessa.

Vihreiden mielestä kaupunginjohtajan esitys tilaaja-tuottajamallin purkamisesta ja peruskaupunkimalliin siirtymisestä on perusteltu. Peruskaupunkimallissa tilojen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hoidetaan samassa organisaatiossa. Tällainen yhden toimijan malli poistaa turhaa hallintoa ja selkeyttää johtamisjärjestelmää. Espoon palvelutuotantoa saadaan tehostettua, kun puretaan päällekkäistä toimintaa.

 

Kaupunginjohtajan aiempi esitys sisälsi ehdotuksen yli 800 työntekijää koskevan suuren liikkeenluovutuksen valmistelun käynnistämisestä. Valmistelun yksi suuri ongelma on ollut, että palveluja on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, vaikka kyse on kovin erilaisista toiminnoista. Meiltä puuttui edelleen myös riittävä analyysi siitä, mitä tehtäviä kaupungin kannattaa tehdä itse, mitä ostaa ulkoa, ja mikä merkitys ulkoistamisella on palveluiden laatuun, hintaan ja työllisyyteen. Nyt näiden tarpeiden selvittäminen näkyy päätösesityksessä ohjaamassa jatkovalmistelua.

 

Tehdyn selvityksen mukaan suunnitellun ulkoistuksen riskit olisivat merkittäviä. Tarvitaan vahvaa osto-osaamista ja valvontaa. On keskityttävä harmaan talouden torjuntaan ja taattava verorahojen käytön läpinäkyvyyteen. Vihreiden ryhmän mielestä keskeisissä toiminnoissa kaupungin oman tuotannon tulee säilyä vertailukohtana markkinoilta ostetulle palvelulle, näin myös osto-osaamisemme eli kunkin toiminnan sisäinen tuntemus säilyy ja kehittyy.

 

Kaupungin omat rakenteet on laitettava kuntoon, eikä kaupungin pidä nyt lähteä hakemaan laajoja ulkoistuksia kerta heitolla ja ilman riittäviä selvityksiä vaikutuksista. Lisäulkoistusten todellista säästöpotentiaalia voidaan arvioida vasta, kun päällekkäisen työn ja sisäisen tilaamisen kustannukset on karsittu pois. Ulkoistuksen säästöpotentiaalia ei voida myöskään yksi yhteen arvioida  tällä hetkellä kilpailutetuista hinnoista.

 

Tässä päätöksessä tavoitellaan vuositasolla 10 miljoonan euron tuottavuuspotentiaalia vuodesta 2017 alkaen. Tämä on korkea tavoite, joka on johdettu talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta. On tärkeää, että yhden toimialan tuottavuutta tavoitellessa pystyisimme seuraamaan kaupungin kokonaistaloudellista etua.

 

Julkisen sektorin perustarkoitus on tarjota asukkaille palveluita ja hyvinvointia. Vihreät uskovat, että kaupunki pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita kokonaistaloudellisesti myös itse. Emme kuitenkaan vain  ideologisesti vastusta ulkoistuksia, vaan näemme eri palvelutuotantotapojen rinnakkaiselon kuitenkin hyödyllisenä. Tässä päätöksessä ulkoa ostamisen kasvavan määrän tulee parantaa laatua, pienentää kustannuksia ja olla muutenkin tarkoituksenmukaista. Kilpailutukset pyritään määrittelemään siten, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuus niihin osallistua. Tarkastelua voidaan tehdä toiminnoittain tai esimerkiksi alueittain. Tämä on hyvä pohja edetä, kun pidämme huolen siitä, että päätöksenteko on avointa ja linjakasta ja oma toiminta hyvin johdettua.

 

Peruskaupunkimalliin siirtyminen ei vihreistä saa olla vain välivaihe mittaville lisäulkoistuksille. Espoossa on jo reippaasti lähdetty etsimään kilpailutuksilla ja ulkoisella palveluntuotannolla kokonaishyötyä kaupungintaloudelle. Jo nyt esimerkiksi siivouksesta noin puolet ostetaan ulkoa. On tärkeää löytää tasapaino oman tuotannon ja ulkoisen tuotannon määrällisestä suhteesta ja tehdä sitä koskevat päätökset avoimesti ja luottamushenkilöiden voimin.

 

Päätöksenteko ja valmistelun ohjaus on pidettävä selkeästi luottamushenkilöiden käsissä. Siksi Vihreät toivoivat luottamushenkilöiden ohjausryhmää jatkovalmisteluihin. Tämä rooli tuli neuvottelutuloksena nyt neuvottelutoimikunnalle.

 

Toivomme kaupungin työntekijöille nyt työrauhaa. Laajamittaisen kilpailutuksen ja liikkeenluovutuksen valmistelua ei pidä jatkaa samalla, kun palveluliiketoimen ja teknisen toimen organisaatioita uudistetaan.

Kaupungin pitää toimia vastuullisena ja reiluna työnantajana ja antaa henkilökunnalle mahdollisuus tuottavuuden kehittämiseen hyvällä johtamisella ja organisaatiota selkeyttämällä. Nyt on myös omalla toiminnalla näytön paikka.