Inka Hopsu ja Tiina Elo: Ympäristötutkijoilla oltava oikeus metsätietoihin!

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehdään parhaillaan selvityksiä siitä, miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet suojelupinta-alan lisäämisestä ja kaikkien jäljellä olevien luonnonmetsien suojelusta voitaisiin Suomessa saavuttaa. Tammikuun alussa uutisoitiin laajasti siitä, kuinka SYKE:n tutkijat eivät olleet saaneet tietoja valtion metsävaroista Metsähallituksen metsätalousyhtiöltä. 

Tutkijoiden tehtävänä on monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden määrittely Suomessa tapahtuvan luontokadon pysäyttämiseksi. Valtion kokonaan omistama Metsähallituksen Metsätalous Oy perustelee päätöstä olla luovuttamatta tietoja sillä, että yhtiön monikäyttömetsiä koskevat metsävaratiedot kuuluvat liikesalaisuuden piirin,. SYKE tai sen tutkimuskumppanit eivät kuitenkaan harjoita samanlaista tai kilpailevaa liiketoimintaa.

  • Suomen on tehtävä viipymättä osansa luontokadon pysäyttämiseksi. Luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävän työn vaikeuttaminen on kyseenalaista, erityisesti, kun valtion uusissa omistajalinjauksissa nimenomaan korostetaan Metsähallituksen roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luontokadon pysäyttämisessä, Elo avaa. 
  • Metsätalous Oy:n toiminta asettuu outoon valoon myös Euroopan unionin viitekehyksessä. Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteeseen, jonka päämääränä on saada luonnon monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä. Strategian tavoitteen mukaisesti vähintään 30 prosenttia maa- ja merialueista tulisi suojella ja kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät tulisi saattaa tiukan suojelun piiriin. Tämä pitää tietenkin tehdä parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjaten, Hopsu jatkaa. 

Suomen luontopaneelin mukaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät metsien suojelun merkittävää lisäämistä. 

  • Monimuotoisuuden ja sen suojelun kannalta arvokkaiden kohteiden määrittely on keskeistä luonnonmetsien suojelun ja kattavan suojelualueverkoston muodostamisen kannalta. Jotta Suomi voi riittävässä määrin lisätä suojeltavien metsien määrää ja toteuttaa biodiversiteettistrategian tavoitteita ja velvollisuuksiaan, tarvitsee SYKE valtion metsiä koskevia kuvio- ja puustotietoja. Tietojen luovuttamisen evääminen aiheuttaa selkeää haittaa paitsi SYKE:n selvitystyölle, myös metsien suojelutyölle, Hopsu korostaa. 
  • Ympäristötutkijoiden on saatava työnsä kannalta oleelliset tiedot valtion metsistä. Suomalaisten yhteisiä metsiä koskevien tietojen on oltava julkisia niin, että  niitä voidaan hyödyntää maksimaalisesti Suomen arvokkaan metsäluonnon suojeluun, Elo päättää.

Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu, Tiina Elo, Atte Harjanne ja Satu Hassi jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle. Valtiopäivätoimessa kysytään:  

Miten hallitus aikoo varmistaa, että Suomen ympäristökeskus saa jatkossa kaikki tarvitsemansa tiedot valtion metsistä biodiversiteettistrategian tavoitteiden täyttämiseksi?