Vihreiden Inka Hopsu jätti toimenpidealoitteen sijaishuollon lasten tilanteen ja kokemusten selvittämiseksi ajalla 1984-2021, jotta saatua tietoa voitaisiin hyödyntää Sosiaali- ja terveysministeriön tänään käynnistämässä lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

STM:n viimeisin selvitys lastensuojelun sijaishuollon epäkohdista vuosilta 1937-1983 käynnistettiin vuonna 2011 ja tulokset julkaistiin viisi vuotta myöhemmin. Haastatelluilla oli kokemuksia ruumiillisesta ja seksuaalisesta väkivallasta, perustarpeiden eli ruoan tai terveydenhoidon laiminlyönnistä sekä monenlaisesta nöyryyttämisestä. Kaikissa sijaishuollon eri muodoissa tapahtui kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Selvitys toi esille samoja epäkohtia kuin muissa Pohjoismaissa, Irlannissa ja Australiassa tehdyt selvitykset. Suomen valtio pyysi kaltoinkohdelluilta anteeksi 20.11.2016 järjestetyssä tilaisuudessa.

– Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdista ei ole olemassa puolueetonta, lasten ja heidän vanhempiensa haastatteluihin perustuvaa tietoa viimeisten lähes 40 vuoden ajalta. Tätä tietoa tarvitaan lastensuojelulain kokonaisuudistuksen onnistumiseksi, Hopsu toteaa.

Lastensuojelun tärkein tehtävä on lasten ja nuorten tavallisen, turvallisen elämän mahdollistaminen. Lastensuojelun painopistettä tulisi kokonaisuudistuksessa nykyistä enemmän siirtää ja vahvistaa myös ennaltaehkäisevien palvelujen osalta, sillä lastensuojelun ei tulisi olla ensisijainen palvelu. Lastensuojelulain uudistamisen lisäksi tarvitaan myös muun lainsäädännön ja palvelurakenteiden läpileikkaava tarkastelu. Sote-uudistus tuo tähän vielä oman uuden tarkastelukulman.

– Yksi suuri huoli on neuropsykiatrisesti oirehtivilta lapsilta puuttuva riittävä varhaisen vaiheen diagnosointi. Riittävää tukea ja resursseja ei ole, vaikka lasten ja nuorten pahoinvointi on selvästi lisääntynyt ja vaikka sijaishuollon lapsilla on selvästi keskiarvoa suurempaa nepsy-oireiden esiintymistä. Samanlaista yliedustusta sijaishuollossa on myös kieli- ja kulttuuriryhmien edustavien lasten osalta. Näihin ilmiöihin pitäisi nyt tarttua, Hopsu sanoo.

THL teki selvityksen vuonna 1997 syntyneistä,  ulkomailla syntyneiden vanhempien Suomessa syntyneistä lapsista aina 18 ikävuoteen saakka. Niistä lapsista, joiden toinen vanhempi on afrikkalaistaustainen, yli 16 prosenttia on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Lapsista, joiden molemmat vanhemmat ovat afrikkalaistaustaisia, vastaava luku oli 11 prosenttia. Kulttuurista osaamista, ymmärrystä ja neuvontaa puuttuu ainakin, näihinkin syihin pitäisi pureutua syvemmin, Hopsu lisää.

Neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten kohdalla uhkana on dominoefekti: lapset oireilevat, vanhemmat eivät jaksa, lapset eivät tule kouluun ja näin seurauksena on lain kannustama lastensuojeluilmoitus. Melko nopeasti ilmoituksista edetään lastensuojelutoimiin ja sijaishuollon pariin, kun tilanteita ei muuten saada ajoissa  korjattua ja tuettua.

Sijoitetut lapset ja nuoret ovat yksi väkivallalle haavoittuvimmista ryhmistä

Useimpien sijoitettujen lasten ja nuorten väkivaltakokemukset ajoittuvat ajalle ennen sijaishuoltoa ja sijaishuollon aikana koettua kaltoinkohtelua onkin tutkittu varsin vähän.

Julkinen valta on vastuussa huostaanotetun lapsen hyvinvoinnin kohenemisesta siitä, mikä se on ollut lapsen asuessa kotona. Lasten yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että väkivalta selvitetään, poistetaan ja tekijät saatetaan vastuuseen. Samalla lastensuojelun rakenteellisista ongelmista saadaan tietoa, jotta voidaan ryhtyä korjaaviin toimiin mm. YK:n lastenoikeuksien velvoitteiden toteutumiseksi lastensuojelussa.

– Lapsilla on oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun, siksi selvityksen toteuttaminen on välttämättöntä hyvän lainsäädäntövalmistelun taustaksi, Hopsu päättää.

Lisätietoja 

Inka Hopsu 

p. 09 432 3054  inka.hopsu@eduskunta.fi