Arvoisa puhemies!
Hallituksen esityksessä uudeksi kirkkolaiksi sekä kirkollisiksi erityislaeiksi on kirkon henkilöstöltä saadun palautteen mukaan paljon hyvää. Viranhaltijoita koskevan sääntelyn sijoittaminen omaan erilliseen lakiinsa helpottaa yleisten työelämän uudistuksien toteuttamista kirkossa. Muutoinkin säädösehdotus modernisoi jo kohtuullisen vanhaa kirkkolainsäädäntöä, ja pitkä prosessi on saatu tähän vaiheeseen — kiitos siitä. 

Vielä kuitenkin joitain kommentteja tarpeista ja huomioista, joita kirkon henkilöstöltä on tullut.  

Tärkeää on, että kirkon viranhaltijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa muuhun julkiseen sektoriin. Lakiesityksessä kelpoisuusvaatimukset koskevat ainoastaan virkasuhteita. Tämä valitettavasti mahdollistaa kelpoisuusvaatimusten kiertämisen sillä tavalla, että henkilöä ei palkata virkasuhteeseen vaan työsuhteeseen. Tulisi harkita, voisivatko kelpoisuusvaatimukset koskea myös työsuhteita, nimenomaan uusia solmittavia työsuhteita. Ymmärrän, että muutokset ovat tässä kohtaa vaikeita, mutta sellaisia, mitä valiokuntakäsittelyssä, eduskuntakäsittelyssä pystytään vielä huomioimaan. 

Toiseksi: Seurakuntapastorin virkojen ja papinvirkojen sijaisuuksien nimityspäätöksiin esitetty muutoksenhakukielto on ongelmallinen. Kun muista papinvirkojen nimityspäätöksistä on valitusoikeus, niin näistä seurakuntapastorin viroista tätä oikeutta — muutoksenhakukielto siis estää tämän — ei ole. Nämä koskevat juuri papiston määräaikaisia virkasuhteita. Useat perustuslakiasiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa nimenomaan tästä kohdasta perustuslakivaliokunnalle. 

Vielä kolmanneksi, pieni muutos, joka koskee perhevapaalta töihin paluuta. Tämä uusi lakiehdotus ratkaisee sen niin, että sitä vanhaa tehtävää ei pystytä turvaamaan, ja se on muutos nykytilaan, ja ymmärrettävästikin siitä on saatu palautetta. 

Lopuksi haluan nostaa esiin sen, kuinka tätä valmistelua työmarkkinaosasto tekee suhteessa Kirkon työmarkkinalaitokseen. Tämä nykytilanne on ristiriidassa viranomaisen puolueettomuusperiaatteen kanssa, eli Kirkkohallituksen kirkon henkilöstöpolitiikkaa koskevan päätöksenteon ja palvelusuhteita koskevan säädösvalmistelun toteuttavat samat viranhaltijat, samat virkailijat, jotka hoitavat puhevaltaisina työmarkkinalaitoksen tehtävää ja työnantajaedunvalvontaa. Palvelusuhdelainsäädännön ja henkilöstöpolitiikan vastuut olisi syytä Kirkkohallituksessa eriyttää samalla tavalla kuin tehtiin Valtion työmarkkinalaitoksen osalta vuonna 2017. 

Nämä olivat nyt lähinnä tällaisia kokoelmahuomioita palautteesta, jota on tullut. — Kiitos.  

Hallituksen esitys: HE 108/2022 vp

Inkan puheenvuorot eduskunnassa