Eduskunnan puhemiehelle

7.1.2023 Nainen kuoli vartijoiden kiinniottotilanteen yhteydessä Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa vielä tuntemattomasta syystä. Jo aiemmin paljastui kuutta Helsingin seudulla työskentelevää Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa koskeva epäily laajasta pahoinpitelykokonaisuudesta. Myös Oulussa epäillään samaisen yrityksen työntekijää joulukuussa 2021 tapahtuneesta pahoinpitelystä. Nämä surulliset tapaukset ovat nostaneet otsikoihin järjestyksenvalvonta-alan haasteet. Ne herättävät epäluottamusta järjestyksenvalvontaa kohtaan, mitä kansalaisten omat kokemukset epäammattimaisesti toimivien vartijoiden kohtaamisista valitettavasti vahvistavat. Vaikka iso osa toimijoista toimisikin sääntöjen mukaan ja asiallisesti, väärinkäytökset pilaavat alan maineen ja heikentävät niin vartijoiden kuin kansalaisten turvallisuutta. Tahojen, joilla on voimankäyttöoikeus, pitäisi olla luotettavia, osaavia ja turvallisuudentunnetta lisääviä, ei päinvastoin. Kysymyksiä herättää myös alan toimijoiden riittävä vastuu ja seuraamukset henkilöstönsä toimista.

Turvallisuuspalveluista vastaavat nykyään aiempaa enemmän yksityisissä ja puolijulkisissa tiloissa alan yritykset. Vartijakoulutusta järjestävät oppilaitosten ja ammatillisten perustutkintojen lisäksi vartiointiyritykset itse, esimerkiksi alan suuri toimija Securitas yhteistyössä koulutuspalveluita tarjoavan Hyrian kanssa. Hyvin harvalla alalla niin koulutuksesta, kuin sen laadusta sekä alalle hakeutuvien soveltuvuuden testaamisesta vastaa suoraan alan yritys. Poliisi sekä valvoo toimialaa että myöntää ja peruuttaa vartijoiden luvat. Mutta toimiiko valvonta tasalaatuisesti entä toteutuuko vartijalupien tarkastus ja peruuttaminen esim. rikosten seurauksena johdonmukaisesti ja systemaattisesti?

Vartijan koulutus kestää lyhimmillään 40 tuntia, eli yhden työviikon. Koulutus pätevöittää toimimaan väliaikaisen vartijan tehtävissä ja saamaan väliaikaisen vartijan kortin. Peruskoulutukseen sisältyy kaikki teoriaosuudesta perusvoimankäyttöön ja ensiapuun. Vartijan jatkokoulutus kestää 80 tuntia. Tuntimäärät ovat hyvin minimaalisia suhteessa valta-asemaan, jota vartijat käyttävät.  Lisäksi vartijoiden saama ensiapukoulutus on suppea ja sitä tulisi lisätä, jotta vartijoiden läsnäololla voisi olla yhä enemmän myös positiivista ja turvallisuutta vahvistavaa vaikutusta.

Nykyiset opintomäärät eivät riitä takaamaan riittävän laaja-alaista osaamista perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja niihin liittyvistä virheellisten käytänteiden purusta, kuten etnisestä profiloinnista, kuten Helsingin yliopiston Pysäytetyt-tutkimuksesta käy ilmi. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi somalialaistaustaisten vastaajien riski tulla vartijoiden kontrolloimaksi ilman ilmeistä syytä on lähes kymmenkertainen verrattuna valtaväestöön. Myös nuoret kertovat toistuvasti kokevansa vartijat uhkaaviksi.

Laissa määritellään, kuinka turvallisuusalan toimijoiden tulisi ongelmatilanteet hoitaa: Sovinnollisuutta ja tasapuolisuutta noudattaen, ensisijaisesti käskyillä ja kehotuksilla. Jos voimankäyttö on turvallisuuden takaamiseksi välttämätöntä, sen täytyy olla kohtuullisesti tilanteen mukaan mitoitettua. Tämän lain tulkinta käytännön toiminnassa tuottaa ristiriitaisia lopputulemia. Vaarana on, että alalle ja alan koulutukseen juurtuu tapa sivuuttaa tai tulkita kyseistä lakia yleisen oikeustajun vastaisesti. Siksi koulutuksen pituuden lisäksi tulisi tarkastella myös sitä, millä tavoin koulutusta järjestävät tahot alalle kouluttavat ja miten alalla toimivat yritykset valvovat lain noudattamista toiminnassaan sekä vastaavatko erilaisten tehtävien pätevyysvaatimukset tehtävän vaatimustasoa.

Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden riittävää osaamista, pätevyysvaatimuksia sekä soveltuvuuden testaamista tulisi pian uudelleen arvioida ja vaatimuksia tarkastaa tehtävien haastavuutta vastaaviksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten jatkossa varmistetaan entistä paremmin vartiointialalla työskentelevien riittävä koulutus ja osaaminen, sekä soveltuvuus alalle?

Helsingissä 09.01.2023

Inka Hopsu, vihr.