Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan unionin biodiversiteettistrategian tavoite, johon myös Suomi on sitoutunut, on saada luonnon monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä. Strategian tavoitteen mukaisesti vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista tulisi suojella ja kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät tulisi saattaa tiukan suojelun piiriin.  

Suomen luontopaneelin mukaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät metsien suojelun merkittävää lisäämistä. Uusien metsäalueiden suojelu tulisi aloittaa viipymättä metsäluonnoltaan arvokkaimmista valtion metsistä. On ristiriitaista, että samaan aikaan kun ostamme yksityisiltä maanomistajilta kohteita suojeluun, hakkaamme valtion omia arvokkaita metsiä.  

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehdään parhaillaan selvityksiä siitä, miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet suojelupinta-alan lisäämisestä ja kaikkien jäljellä olevien luonnonmetsien suojelusta voitaisiin Suomessa saavuttaa. Tammikuun alussa uutisoitiin laajasti siitä, kuinka Suomen ympäristökeskuksen tutkija eivät olleet saaneet tietoja valtion metsävaroista Metsähallituksen metsätalousyhtiöltä. Valtion kokonaan omistama Metsähallituksen Metsätalous Oy perustelee päätöstä olla luovuttamatta tietoja sillä, että sen mukaan yhtiön monikäyttömetsiä koskevat metsävaratiedot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin.  

SYKE ja SYKE:n tutkimuskumppanit eivät kuitenkaan harjoita samanlaista tai kilpailevaa liiketoimintaa, minkä vuoksi liikesalaisuuteen vetoaminen on tässä tapauksessa erikoista. Lisäksi Metsähallituksen uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa korostetaan Metsähallituksen roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luontokadon pysäyttämisessä, mikä asettaa luonnon monimuotoisuuden suojelun vuoksi tehtävän työn vaikeuttamisen entistä kyseenalaisempaan valoon. 

Monimuotoisuuden ja sen suojelun kannalta arvokkaiden kohteiden määrittely on keskeistä luonnonmetsien suojelun ja kattavan suojelualueverkoston muodostamisen kannalta. Jotta Suomi voi riittävässä määrin lisätä suojeltavien metsien määrää ja toteuttaa biodiversiteettistrategian tavoitteita ja velvollisuuksiaan, tarvitsee SYKE valtion metsiä koskevia kuvio- ja puustotietoja. Tietojen luovuttamisen epääminen aiheuttaa selkeää haittaa paitsi SYKE:n selvitystyölle myös metsien suojelutyölle. Lisäksi se asettaa ylipäätään kummalliseen valoon suhtautumisen tutkimukseen ja kerätyn tutkimustiedon käyttöön.  

Luontokadon pysäyttäminen on välttämätöntä. Ei ole hyväksyttävää, että ympäristötutkijat eivät saa valtion metsistä tarvitsemiaan tietoja. Suomalaisten yhteisiä metsiä eli valtion metsiä koskevien tietojen luovutusta ei saa evätä niin, että se aiheuttaa selvää haittaa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että Suomen ympäristökeskus saa jatkossa kaikki tarvitsemansa tiedot valtion metsistä biodiversiteettistrategian tavoitteiden täyttämiseksi? 

Helsingissä 13.1.2022 I

Inka Hopsu vihr 

Atte Harjanne vihr

Tiina Elo vihr 

Satu Hassi vihr