Arvoisa puhemies,

Kevään siirtyminen etäopetukseen toteutettiin valmiuslain puitteissa. Nyt päivitämme perusopetuslakia mahdollistamaan etäopetuksen niissä tapauksissa, joissa tartuntatautilain perusteella koulu tai kouluja jouduttaisiin sulkemaan. Muutos on väliaikainen, yhä käsillä olevan koronaepidemian hallintaa varten toteutettava. Tarkoitus on varmistaa, että oppilaan oikeus saada opetusta toteutuu turvallisesti. Hallituksen esitys mahdollistaa sen, että koronaepidemian etenemiseen reagoidaan opetuksenjärjestäjäkohtaisesti. 

Tulevan syksyn tilannetta emme voi kuin arvailla, mutta on tärkeää valmistautua nyt, kun se on mahdollista. Valiokunta pitää lähiopetusta ehdottomasti ensisijaisena vaihtoehtona, mutta etäopetus on kuitenkin kevään aikana kehittynyt ja on poikkeusoloissa tarpeellinen opetuksen tapa. Etäopetusjaksojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä, kuitenkin suhteutettuna tartuntatilanteeseen. Valiokunta on mietinnössään yksimielinen, ja siihen liittyvät kuulemiset kuvasivat laajasti keväällä etäopetuksessa koettuja ja sen arvioituja vaikutuksia. Valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa koronatilanteen vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen myös jatkossa.

Kiire ei ole koskaan peruste jättää lasten ja nuorten kuulemista väliin heihin kohdistuvassa päätöksenteossa. Etäopetusjakso on ollut raskas niin lapsille, opettajille kuin perheille. Koulussa niin oppilasta kuin opettajaa tukee vahvemmin kouluyhteisö. Yksinäisyys nousi esiin monen oppilaan huolena, kun myös harrastustoiminta on ollut tauolla. Turun yliopiston selvityksen mukaan oppilaat kokivat, että eniten vaikutusta oppimiseen ja hyvinvointiin oli sillä, miten yhteys opettajaan toimi, millainen se oli. Tämä sama ajatus korostuu myös vanhempien vastauksissa: se, kuinka opettaja piti yhteyttä perheeseen, vaikutti kokemukseen etäopetusjaksosta. Tämä tukee ajatusta siitä, että koulun sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys oppilaan oppimiselle, motivaatiolle ja hyvinvoinnille.

Osittain haasteet ovat liittyneet suureen digiloikkaan: yhä puuttuu niin välineitä kuin opettajilta osaamista. Nämä ovat asettaneet lapset epätasa-arvoiseen asemaan jopa koulujen sisällä. Valiokunta korostaa, että myös etäopetuksessa oppilashuollon, oppimisen tuen, niin erityisopetuksen, tukiopetuksen kuin avustaja- tai koulunkäyntiohjaajaresurssin, tulee olla käytettävissä. Selvityksen mukaan usea oppilas on kokenut saaneensa puutteellisesti tukea hyvinvointiinsa. 

Erittäin tärkeää on huomioida se, että osa oppilaista voi etäopetuksessa koulussaoloa paremmin. Tämä nousee esiin näissä oppilaille tehdyissä selvityksissä. Vastaukset osoittavat, että pitkäjänteisestä kiusaamisen vastaisesta työstä huolimatta kiusaaminen ei ole kouluista kadonnut, vaan liian moni oppilas kokee koulun yhä ahdistavana paikkana. Tähän on syytä tarttua vielä aiempaa painavammin, tuli tämä nyt päätettävä etäopetuslainsäädäntö käyttöön tahi ei. 

Jotta koulutuksellinen tasa-arvo toteutuisi poikkeusoloissa ja lasten ja nuorten hyvinvointia pystyttäisiin paremmin tukemaan, on äärimmäisen tärkeää tavoittaa kaikki lapset ja perheet etäopetusjakson aikana. Tähän ei nyt valitettavasti vielä pystytty. Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan erityisesti vammaisten oikeuksien yleissopimuksesta johtuvia erityisiä vaatimuksia. Määräykset esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tarkoittavat sitä, että vammaisille henkilöille tulee varmistaa yhdenvertainen pääsy erilaisiin järjestelyihin ja palveluihin, kuten fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Sivistysvaliokunta korosti, että vammaisten oikeuksien yleissopimus on voimassa myös poikkeusoloissa.  Ja kuten useampi edustaja on jo todennut, tasa-arvo vaatii myös sitä, että tämä ruokailu, ilmainen maksuton kouluruoka, toteutuu riippumatta asuinkunnasta. Ei ole kestävää, että osa kunnista ei ruokailua järjestänyt, ja jatkossa pitää varmistaa, että ruokailu järjestetään. Kaikkia huolia ei sivistysvaliokunnan mietinnössä ja hallituksen lakiesityksessä vielä saatu ratkottua.

On tärkeää, että Opetushallituksen ohjeistuksella varmistetaan tautitilanteen uudelleen syttyessä se, että oikeus etäopetukseen on sellaisten perheiden lapsilla, jossa lapset eivät perheenjäsenen riskitilanteen vuoksi voi osallistua lähiopetukseen. 

Korona-aika on tuonut monenlaista epävarmuutta nuorille. Yksi näistä on liittynyt opintojen loppuun saattamiseen ammatillisessa koulutuksessa, jossa valmistuminen on riippuvainen annetuista työnäytöistä ja harjoitteluista aidoissa työtilanteissa ja aidoissa työprosesseissa, ja näitä on ollut epidemia-aikana erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta järjestää. Näyttöjen viivästyminen voi tarkoittaa myös tutkinnon ja työllistymisen viivästymistä ja nuorten jäämistä tyhjän päälle. 

Tällä esityksellä pyritään turvaamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen etenemisen ja valmistumisen edellytykset koronavirustilanteessa, jos se syksyllä jatkuu. Näyttöihin liittyvää sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten, että näytöt voi toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Valiokunnan mukaan yhä tulee ensisijaisesti kuitenkin suosia aitoja työtilanteita ja lainmuutoksen suomat joustomahdollisuudet on tarkoitettu nimenomaan epidemian kannalta välttämättömään tilanteeseen. Myös poikkeuksellisten järjestelyjen aikana tulee varmistaa tutkintoa suorittavien osaamisen laatu ja työelämävastaavuus. Työelämän tulee voida luottaa siihen, että tutkinnon suorittanut nuori on osaava ja ammattitaitoinen ja se ammattitaito on arvioitu ja todennettu asianmukaisesti. Toteutuksen on oltava yhdenmukaista ja turvattava yhdenvertaisuus opiskelijoiden välillä. Digitaaliset ratkaisut etenkin arvioijien saatavuuteen on syytä ottaa käyttöön kaikkialla, ja tätä tulee seurata ja arvioida ja kehittää toimintatapaa — josko siitä olisi mahdollisuuksia myös koronan jälkeisessä ajassa. Näistä muutoksista on syytä kerätä myös nuorten ja opiskelijoiden palautetta sekä työnantajien tarpeita ja huomioita muutoksesta ja huomioida nämä jatkokehittämisessä.