Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tämän vuoden budjettineuvottelut olivat monella tapaa haastavat. Veroprosentista päättämiseen sisältyi suurta ristiriitaa puolueiden välillä, säästö- sekä toiminnan tehostamispaineet olivat huomattavasti aiempia vuosia suuremmat ja lopulta puolueiden neuvoteltavaksi jäävä jakovara hyvin pieni. Kiitos kaikille neuvottelukumppaneille ja virkamiehille hyvästä yhteistyöstä. Neuvoteltu esitys sekä tuottavuusohjelmaa valmistelevat kirjaukset ovat kohtuullisen tasapainoinen kokonaisuus.

(Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013 -selvityksen mukaan nuorten syrjäytyminen, lapsiperheiden köyhyys ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot lisääntyvät huolestuttavasti. Esimerkiksi lastensuojelun tukitoimien piirissä olevien lasten määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Myös vanhusten määrä kasvaa Espoossa vauhdilla.)

Vihreät linjasivat, että budjettineuvotteluista lähdetään taloudellisesti tiukkanakin aikana hakemaan kuitenkin tulosta, joka olisi pitkälläkin aikavälillä kestävä. Asukkaiden palveluista, varsinkaan ennaltaehkäisevistä ei saisi leikata ja niissä tulisi huomioida kaupungin kasvavan väestön tuoma kasvupaine.

Sosiaali- ja terveyspuolella suurimpia huolenaiheitamme olivat vanhusten kotihoidon tuen riittävyys, omaishoitajien jaksaminen ja perhetyön riittävät resurssit. Näihin kaikkiin onnistuimme saamaan neuvotteluissa lisäpanostusta.

Erittäin tärkeäksi koimme myös tekstimuutoksen, jolla sosiaali- ja terveyspalveluissa mahdollisesti ylittyvät erikoissairaanhoidon ja toimeentulotuenmenot voidaan kattaa muualtakin kuin toimialan sisältä. Näin toivottavasti voimme säilyttää ei-lakisääteisten palveluiden sovitun tason.

Perhetyön lisäksi nostimme lasten asiaa esille monessa kohtaa. Vaadimme lisää satsauksia ja suositusten täyttämistä kouluterveydenhoidossa ja oppilashuoltotyössä. Kouluterveydenhoitoon saimmekin neuvotteluissa aikaan merkittävän lisäpanostuksen.

Yhdeksi kärkitavoitteeksemme vihreä valtuustoryhmä päätti opetusresurssin leikkauksen ehkäisemisen. Espoossa on opetus kansallisesti ja kansainvälisestikin korkealla tasolla. Ei ole pitkäjänteistä ajattelua leikata siitä. Vielä hallituksen rakennepoliittisen esityksenkin jälkeen valtiolta on tarjolla perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tähtävää rahoitusta. Tämän koulumme menettäisivät, jos emme pitäisi nykyisestä tasostamme kiinni. Onneksi neuvotteluissa löytyi tähänkin ymmärrystä.

Lapsia ja perheitä ajattelimme myös pitäessämme lähipuistojen puolta. Taloudellista lisäpanosta tähän ei esityksen päälle valitettavasti saatu, mutta tekstikirjaus, jossa lähipuistojen kunnossapidon todetaan olevan prioriteetti.

Esitimme myös lisärahoitusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Harrastustoiminnan mukanaan tuoman ryhmän on todettu olevan erittäin hyvä tapa ehkäistä syrjäytymistä. Juuri tällaista toimintaa tarvitsemme nuortemme vuoksi ja myös taloudellisen kestävyyden vuoksi. Siksi ehdotan tähän budjettikohtaan liittyen toivomuksen:

“Valtuusto toivoo, että budjettiin lisätyillä järjestö- ja kumppanuustoimintaan kohdennetuilla rahoilla ehkäistään syrjäytymistä luomalla lapsille ja nuorille edullisia ja monialaisia harrastusmahdollisuuksia.”

On viisasta ja rohkeaa investoida ennaltaehkäisyyn ja asukkaiden hyvinvointiin myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Arvoisa puheenjohtaja,

Budjettisovusta ja tuottavuusohjelmaa valmistelevista kirjauksista löytyy myös Vihreitä ns. kovempia kädenjälkiä.
Tuottavuusohjelman valmistelussa vihreät vaativat yhdeksi keinoksi mukaan myös tulopohjan kasvattamista. Tarpeen on etsiä rakenteellisia ja prosessien uudistuksia, toiminnan tehostamista käytettävissä olevin resurssein sekä säästöjä. Näitä säästöjä vihreät ei halunnut lähteä tekemään leikkaamalla asukkaille palveluja tuottavasta henkilöstöstä tai tekemällä lomautusratkaisuja, jotka toisivat hetkellistä taloudellista helpotusta.

Kasvava velkaantuminen ei ole Vihreille helppo pala niellä. Tulevien sukupolvien ei tule joutua maksamaan meidän polvemme käyttämiä palveluita. Huolella tehdyt investoinnit toki tuottavat iloa vielä pitkään, samoin panostuksemme lapsiin ja nuoriin. Kun suurempaa veronkorotusta ei kuitenkaan ollut mahdollista näissä neuvotteluissa saada, näimme tarpeellisena saada tarvittaessa hieman puskuria jyrkille leikkaustoimille, tarvitsemme tasaista siirtymäaikaa.

Rakenteellisia ratkaisuja esitimme kirjauksina etsittävän erityisesti palveluliikelaitoksen toiminnan läpikäymisestä. Myös kaupungin ICT-hallinnolla on merkittävä vaikutus niin talouteen kuin asukkaiden palvelujen toimintaan. Esitimme, että tämä tulisi saada paremmin myös luottamushenkilöpäätöksenteon piiriin.

Lopuksi hyvät valtuutetut ja arvoisa puheenjohtaja,

Vihreille tärkeinä ja meidän kaikkien hyvinvoinnin perustana oleville ilmasto- ja ympäristökysymyksille saimme neuvotteluissa budjettiin lisävaroja lähes esityksemme verran. Vesialueidemme kunnossapito, ilmastonmuutoksen torjuntatyö ja kestävän kehityksen ohjelmaryhmän valmisteltavaksi tulleet päästövähennystavoitteet ja espoolaisen hiilijalanjäljen pienentämiseen johtavat toimet ovat juuri niitä tulevaisuuteen tähtääviä tekoja.

Arvoisa puheenjohtaja, näillä sanoin Vihreiden valtuustoryhmä on valmis hyväksymään ensi vuoden budjetin neuvottelutuloksen mukaisena.