Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitokset neuvottelukumppaneille ja neuvottelujen vetäjälle. Kiitokset myös virkamiehille nopeasta valmistelusta ehdotuksiimme ja kysymyksiimme.

Espoon Vihreät pitävät tiukkojen neuvottelujen tuloksena syntynyttä budjettisopua hyvänä. Saimme läpi tärkeimmät tavoitteemme eli turvattua opetuksen ja päivähoidon laadun, torpattua kohtuuttomat sosiaali- ja terveystoimen maksukorotukset sekä lisättyä rahaa vanhusten palveluihin.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä päivähoidon ryhmäkoot ja hoitajasuhdeluku varhaiskasvatuksessa säilytettiin Vihreiden tavoitteen mukaisesti. Tässä on hienoa, että valtuuston aiemmin tekemä linja pysyi ja Espoo ei ota käyttöön päivähoidon rajausta vaan säilyttää vanhempien työmarkkina-asemasta riippumatta lasten yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Kerhotoiminnan kautta olemme jo perheiden oman valinnan myötä saavuttaneet näitä samoja säästöjä, mutta oikeudenmukaisemmalla mallilla.

Torjuimme myös opetukseen suunnitellut tuntikehyksen leikkaukset niin lukioissa kuin peruskoulussa. Tämä on tärkeätä aikana, jolloin oppimistulokset kansallisesti heikkenevät ja uusi opetussuunnitelma vaatii kehittämistyötä koulutasolla. Luokat ovat myös yhä heterogeenisempiä, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä kasvaa ja integroimme yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita luokkiin. Myös koulunkäyntiavustaja resurssin säilyttäminen tukee oppilaita koulupolulla jaksamisessa ja pärjäämisessä. Myös iltapäivähoitoon saatiin lisärahaa, jotta kakkosluokkalaiset voivat ensi vuoden syksylläkin hakeutua perheen niin päättäessä iltapäivähoitoon.

Neuvotteluissa päätettiin myös selvittää mahdollisuudet siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Olen näistä päätöksistä erittäin iloinen.

Vihreät edellyttivät, että sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin ei tehdä kohtuuttomia jopa 27,5% korotuksia. Nämä sosiaali- ja terveystoimen maksukorotukset torpattiin.
On myös tärkeää, että vanhusten palveluihin saatiin lisää 400 000 €.
Vanhusten kotihoidon laadusta saamme kuntalaispalautetta ja edellytimmekin, että kotihoidon kehittämistyön pitää jatkua.  Vanhuksen saaman hoivan laadun tulee parantua. Tähän päästään, kun työ ei ole liian raskasta ja hektistä, ja samat tutut hoitajat jaksavat työssään, näin vuokratyövoiman käyttö vähenee.

Lisäksi esitimme pöytäkirjamerkinnän, että pitkäaikaishoitoon pääsyä tulee seurata, ettei hoitoon pääsyn kynnys nouse liian korkeaksi.

Koulukorjauksien vauhdittaminen ja riittävien uusien koulutilojen valmistuminen olivat yksiä tärkeimpiä neuvottelutavoitteitamme. Koko kasautuneen ongelman ratkaisemiseksi ei vain yksi keino riitä. Vihreät pitävät tärkeänä, että koulujen korjauksiin varattu ylimääräinen 10 M€ käytetään investointikaton estämättä, heti ensi vuoden aikana akuutteihin korjaustarpeisiin. Myös koulukorjausten suunnittelun nopeuttamiseen saimme lisäresurssia. Sisäilmaongelmia ratkotaan myös edistämällä uusia rahoitusratkaisuja korjausten vauhdittamiseksi. Kestäviä väistöratkaisuja kartoitetaan etsimällä sopivia olemassa olevia tiloja sekä nykyisten koulutilojen käyttöä tehostamalla. Kaupunginhallituksen tulee seurata uusien keinojen toteutumista tiiviisti.

Kustannuksiltaan pienempiä, mutta erittäin tärkeitä lisäpanostuksia saimme nuorisojärjestöjen toimintaan. Lapsen ja nuoren harrastuksen on todettu hyvin ehkäisevän syrjäytymistä ja olemme jo strategiassa ohjanneet, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella tulee olla harrastusmahdollisuus. Tuleville neuvottelijoille haluan jättää korvan taakse sellaisen muistutuksen, että meidän tulee tasapuolisesti kyetä kasvattamaan resursseja myös kulttuuri- ja taideharrastusten puolella, kun lasten ja nuorten määrä kaupungissa kasvaa.
Lapsimäärän kasvaessa oli tärkeää saada kulttuuritoimeen koululaisten KULPS-tarjonnan toteuttamiseen lisärahoitusta. Tämäkin toteutui.
Ympäristötoimeen on lautakunta jo useamman vuoden ajan esittänyt tarvitsevansa ympäristötarkastajan vakanssin, nyt saimme sen läpi kuntalaispalautteen lisäännyttyä kaupungin lisääntyvän rakentamisen seurauksena mm. Vanttilan lumenkaatopaikan ja erilaisten louhos- ja kivenmurskaushankkeiden yhteydessä.

Vihreille tärkeää oli talousarviosuunnitelman kirjauksin vahvistaa Ilmasto-ohjelman toteuttamista ja seurantaa.

Investointien suhteen koulu- ja päiväkotirakentamisen suhteen on äärimmäisen tärkeää, että suunnitellut hankkeet pysyvät aikataulussa ja rakentamisen hinta ei kohoa, tarvittaessa saadaan myös uusia hankkeita mahtumaan listalle. On hyvä, että Espoonlahden kirjasto- ja kulttuuritila sekä teatterihanke saavat selviä toteuttamisvaihtoehtoja.

Kaupungin talouden kannalta yksi tärkeä tulevaisuuden haaste on työllisyystilanteemme. Olen pahoillani, ettemme ottaneet rohkeita askeleita pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimissa. Eri työttömien ryhmät tarvitsevat erilaisia tukikeinoja ja näitä kaikkia on tarpeen edistää vauhdilla. Toinen taloutemme muutoksiin vaikuttava kriittinen tekijä on yhä valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, jonka vaikutukset alkavat näillä näkymin näkyä seuraavalla valtuustokaudella.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olemme tyytyväisiä neuvottelutulokseen, jossa saimme turvattua opetuksen ja päivähoidon laadun, torpattua kohtuuttomat maksukorotukset ja lisättyä rahaa vanhusten palveluihin.