Valtuustossa 7.12.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

Kiitos ryhmille ja neuvottelijoille ratkaisuhakuisista neuvotteluista. Espoon talouden kehittyessä suotuisasti ratkaisun löytymiselle olikin hyvät edellytykset. Oli hyvä, että kaupunginjohtajan esitys oli jo huomioinut asiantuntijalautakuntien esittämiä kriittisiä huomioita. Esimerkiksi peruskouluihin ja lukioihin aiemmin esitetty noin 3 % tuntiresurssin leikkaus torjuttiin jo tässä vaiheessa.

Neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtajan budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa, josta käyttömenojen osuus on 3,69 milj. euroa ja tulojen vähennys 1 milj. euroa terveyspalveluiden maksunkorotusesityksen poistosta. Lisäksi investointeihin lisättiin 0,5 milj. euroa.

Vihreiden neuvottelukärki oli lasten ja nuorten palveluissa eri toimialoilla, missä kasvavan lasten ja nuorten määrän sekä lisääntyvän lasten pahoinvoinnin ja eriarvoistumisen kanssa ollaan kaupungissa jo vaikeuksissa. Olemme tyytyväisiä, että saimme neuvottelutuloksissa näihin merkittäviä muutoksia.

Espoon lastenpsykiatrisessa avohoitoyksikössä odotusaika kiireelliselle käynnille oli viime toukokuussa noin 3,5 kk ja kiireettömäksi arvioidulle 6kk. Tämä on aivan liian pitkä aika apua tarvitsevalle. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on ollut yhä hälyttävässä kasvussa. Saimme merkittäviä lisäyksiä lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tilannetta pitää seurata nyt erittäin tarkasti, kiinteät henkilöstömitoitukset olisivat myös askel tähän suuntaan.

Varhaisissa palveluissa kouluterveydenhoidossa, perhetyössä sekä kuraattorien määrässä on samaan aikaan ollut selvä vajaus suosituksiin ja tarpeeseen nähden. Neuvottelutulos lisää resursseja näihin molempiin. Toivottavasti pystymme näin auttamaan nuoria ja perheitä ajoissa.

 

Vihreät kantaa huolta siitä, että Espoossa jo pitkään jatkunut tiukka talouskuri on johtanut kasvavassa kaupungissa tilanteeseen, jossa henkilökunta on kovilla asukkaille tärkeiden palveluiden tuottamisessa. Aikuissosiaali- ja maahanmuuttajatyössä asiakasmäärät ovat kasvaneet nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä, asunnottomia, vuokravelkaisia on paljon, mukana on myös köyhiä lapsiperheitä. Yhä useampi asiakas jää kohtaamatta resurssipulan vuoksi.  Saimme lisättyä tänne vakanssin helpottamaan tilannetta.

Vihreät ei kannattanut myöskään terveyskeskusmaksujen korotusta ja iloitsemme, että kaikki esitetyt maksukorotukset torpattiin.

Esitimme paperittomien kiireettömän terveydenhoidon toteuttamista Espoossa ja jätämme asiasta tänään uudelleen aloitteen asian saamisesta kuntoon myös Espoossa Helsingin tapaan. Kaikenikäisten paperittomien tulee saada välttämätön ja turvapaikanhakijoiden kanssa samantasoinen hoito.

 

Budjettipäätökseen sisältyy yli 950 miljoonaa euroa kymmenen vuoden ajanjaksolle koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin. Silti näemme selvästi, että kaikkia hankkeita ei saada valmistumaan riittävän nopeasti ja muutamat seuraavat vuodet ovat tilakysymysten suhteen vielä hankalia. Esitimme tämän vuoksi myös siirtoja tieinvestoinneista kouluihin. Muutaman vuoden jälkeen merkittävä panostus alkaa ainakin suunnitelmien perusteella näkyä. Toivottavasti näin myös käy. Tarkemmat päätökset nyt keskustelussa olevista hankkeista Meri-Matin lukiosta ja Tapiolan alueen kouluverkosta päätetään tammi-helmikuussa kokonaistarkastelun jälkeen. Tässä kohtaa erityisen iloinen olen Matikylän asukaspuiston palauttamisesta investointiohjelmaan.

 

Vihreiden neuvottelujen toinen kärkitavoite oli opetuksen laadun turvaaminen erityisesti erityisopetuksen ja avustajaresurssien turvaaminen. Lisäksi halusimme panostaa koulujen eriarvoistumisen ehkäisyyn. Nämä tavoitteet toteutuivat.

Esitimme yhteensä reilun 2 miljoonan euron lisäystä opetukseen ja iltapäivähoitoon. Iltapäivähoidon maksukorotuksia ei tule ja paikka tarjotaan jatkossa sitä hakeville 1- ja 2-luokkalaisille.

Lukiopaikkoja budjetti lisää merkittävästi sekä suomen- että ruotsinkielisellä puolella. Tavoitteena on, että keskiarvoraja laskee viimevuotisista. Tarvittaessa paikkatilanteeseen voidaan reagoida vielä keväälläkin. Ammatillisen opetuksen oppilashuoltoon lisättiin myös resurssia ja jatkossa on tarpeen seurata ammatillisen opetuksen, aikuislukion ja työväenopiston tilannetta aiempaa lähempää. Kokonaisuuden toimivuus tulee olla tässä tavoitteena.

Vihreät halusi panostaa myös kielten opetukseen Espoo-strategian linjausten mukaisesti.

B1-kielen lisätunteja lisättiin nyt naapurikuntien tasolle ja varhennetun kielen opetuksen aloituksen saamme käynnistymään useammassa koulussa. Myös oman äidinkielen opetus säilyy yhä.

Tärkeitä ja strategianmukaisia lisäyksiä olivat myös vähävaraisten lasten harrastuksiin, harrastustilojen vuokra-avustuksiin ja taiteen perusopetukseen tulleet lisäykset.

Vihreävoitto on myös Länsiväylän pyöräilybaanan eli  laatureitin suunnittelun käynnistyminen ensi vuonna 2018. Espoon teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan myös varat. ( 0,5 milj. euroa.)

Pyöräilyn edistämisen lisäksi myös muiden ilmasto-, luonto- ja energiatavoitteiden toteutus ja seuranta etenivät neuvotteluissa. Myös vesien suojeluun saimme kaupungille kiireesti tarvittavan lisävakanssin. Pisteenä iin päälle toimiva lintutorni nousee Suvisaaristoon mahdollistamaan upeita luontokokemuksia espoolaisille ja uskaliaille uusille metromatkalaisille.