2.12.2015

Kiitos neuvottelijoille. Tällä kertaa vaadittiin pitkää pinnaa ja tavallista enemmän neuvotteluaikaa, pöydällä oli vaikeita ja periaatteellisia asioita. Meillä on haastava kansallinen taloustilanne ja samaan aikaan kunnalle ja asukkaille vaikeita hallituspäätöksiä. Tällaisena aikana on mielestäni arvokasta saada aikaan budjettisopu. Kunnan päätöksillä joudutaan etsimään tasapainoa valtiotasolla tehtyjen vaikeiden päätösten ja asukkaiden saaman palvelun laadun välillä.

Espoon taloustilanne on haastava suuren investointimäärän johdosta, kaupungin jatkuva kasvu ei helpota tilannetta, huono työllisyystilanne ja kasvava maahanmuuttajamäärä vaativat myös aiempaa enemmän toimia.

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on Espoossa purrut, tatu kakkosta täytyy silti ryhtyä laatimaan ja nyt päätettävä talousarvio sisältää myös tiukkoja talouden tasapainotus tavoitteita toimialoille. Näiden päälle neuvottelujen lähtökohtiin kuuluivat:

-hallituksen tekemät leikkaukset, vihreiden huolena esimerkiksi opetuksen pienten ryhmäkokojen säilyttämiseen aiemmin saatujen usean miljoonan tuen häviäminen ja kulttuuritoimijoiden valtionosuuksiin kohdistuneet muutokset.

-sekä hallituksen päättämät asiakasmaksujen korotusmahdollisuudet, jotka osuessaan päällekkäin yksittäiselle kuntalaiselle saattavat vaikuttaa raskaasti,  esimerkkeinä vanhusten kotihoidon asiakasmaksut, terveyskeskusmaksut, päivähoitomaksut, iltapäivähoidonmaksut jne. Näistä tehtiin neuvotellessa kirjauksia, joissa eri maksujen osalta etsitään Espoossa ratkaisuja, jotka huomioivat asukkaan tilanteen tehtyjä esityksiä paremmin. Esimerkiksi päivähoitomaksuissa arvioidaan maksukorotusten vaikutukset ja huomioidaan maksun nostojen vaikutukset työn vastaanottamiseen. Myös yksinhuoltajien tilanne pyritään huomioimaan aiottua paremmin.

-ja vielä ehkä raskaimpina asetus- ja lakimuutosesitykset sekä jo tehdytpäätökset, joilla on negatiivista vaikutusta palveluiden laatuun, eli varhaiskasvatukseen kohdistuneet paineet.

 

 

Päivähoidon uuden tiukemman hoitajamitoituksen käyttöönotto Espoossa ja sen mukanaan tuoma ryhmäkokojen kasvu sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Näihin Vihreät eivät olleet valmiita.

Haluamme pitää kiinni lasten ja perheiden tasa-arvosta. Näemme laadukkaan ja riittävän varhaiskasvatuksen voimakkaana ja vaikuttavana tapana turvata erilaisista taustoista ja tilanteista tulevien lasten mahdollisuudet elämässä eteenpäin.

Päivähoito-oikeuden rajauksesta päätettiin päättää Espoossa vasta vaikutusarviointien jälkeen. Vihreät on nähnyt pakollista rajaamista parempana keinona tarjota perheille osa-aikaisen päivähoidon mahdollisuutta ja tämän toimintatavan tuki ryhmältä löytyy yhä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oli peräti 3,4 miljoonan euron kasvavasta väestömäärästä johtuva palkkavaje, joka Vihreiden mielestä oli katettava kokonaisuudessaan. Muuten talousarvioesitys olisi automaattisesti tarkoittanut, että Espoon olisi ollut otettava käyttöön ryhmäkokojen kasvattaminen ja korkeammat asiakasmaksut. Nyt näihin ei tarvitse mennä vaan henkilöstömitoitus lastakohden säilyy samana yksi hoitaja seitsemää lasta kohden, ryhmäkoolle asetettiin myös katto, vaikka ryhmissä olisi osa-aikaisia lapsia, ei ryhmäkoko saa kasvaa yli 24 lapsen.

Päivähoidossa on jo vuosia tehostettu toimintaa. Henkilökunta on joutunut venymään ja tilat ovat monin paikoin ääriään myöten täynnä. Näin ei voi jatkua. Tämäkään päätös ei ole täydellinen, mutta se toivottavasti ehkäisee laadun heikkenemisen.

Kotihoidontuen Espoo-lisän 18 euron kuukausileikkauksen per tuen saaja hyväksymme. Kaupungin muuhun päivähoitotoimintaan kohdistunut tehostamista on toteutettu jo usean vuoden ajan ja oli nähtävissä, että tähänkin tukitasoon joudutaan kajoamaan, nyt leikkaus on onneksi pieni.

 

 

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä turvapaikanhakijatilanteen hyvään hoitoon varattiin rahaa ja opetuksen esitetyt säästöt eli oppilasmäärän kasvun tuoma kustannusnousu katettiin.

Opetuspuoleen kohdistui kuitenkin myös valtion aiemmin tukeman koulujen segregaatiokehitystä ehkäisevän tasa-arvorahan pieneneminen arviolta noin puoleen ja ryhmäkokojen pienenä pitämiseen aiemmin valtiolta saatu tuki, joka leikkaantui kokonaan. Näihin yli 3 miljoonan euron leikkauksiin, jotka tarkoittavat noin 60 resurssiopettajan tehtävää,  saimme neuvotteluissa  puolen miljoonan kompensaation usean muun ison kunnan korvatessa leikkautuvan summan kokonaisuudessaan. Tämä tulos on kuitenkin parempi kuin ei mitään.

 

 

Neuvottelujen yksi merkittävimmistä lisäyksistä, lähes 2 miljoonaa kohdistuu vanhusten palveluihin. Vihreiden tavoitteena oli vanhusten kotihoidon sekä laitoshoidonresurssien turvaaminen niin, että hyvä hoiva voidaan varmistaa.

Ikääntyneiden laitoshoitoa purettaessa on kotihoitoa lisättävä ja kehitettävä. Tarvittaessa vanhukselle on kuitenkin löydyttävä asumispalvelupaikka kohtuullisessa ajassa.

On eettisesti kestämätöntä, että vanhukset ovat yhä huonokuntoisempina kotona, kulkien pahimmillaan edestakaisin sairaalan ja kodin väliä.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin ja asiakkaan olevien vanhusten kokonaishyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työtä tehostetaan toimintakäytäntöjä kehittämällä, eikä tekemällä nyt jo hyvin kiireisestä työstä entistä kovatahtisempaa.

 

 

Vihreät esittävät myös (0,5) lisäystä kulttuuritoimeen, jottei muita palveluita tarvitse karsia Ison Omenan palvelutorin tiloista aiheutuvien kustannusten takia. Onneksi ymmärrystä tilanteeseen neuvotellessa löytyi. Jatkossa tilojen käyttökustannuksia on arvioitava tarkemmin jo hankkeisiin ryhdyttäessä. Lisäksi saimme lisäystä taiteen perusopetukseen. Näemme kuntalaisten hyvinvointiin, lasten nuorten harrastuksiin satsatut rahat hyvin tärkeinä ja myös tulevaisuuteen vaikuttavina investointeina. Siksi on hyvä, että kulttuuri- nuoriso- ja liikuntajärjestöjen toimintaedellytyksistä huolehditaan.

 

 

Vihreät jatkoivat neuvotteluissa määrätietoista ilmasto- ja luonnonsuojelutyötä mm. joukkoliikennettä ja pyöräilyä edistävillä esityksillä. Joukkoliikenteen lippujen hintojen kohtuullisena pitämisestä saimme kirjauksen, jonka turvin jatkamme vaikuttamista mm. HSL:ssä.

 

Investointien osalta kaupunginjohtajan talousarvio on tiukka. Vihreiden mielestä tiehankkeista olisi ollut varaa keventää ja koulujen ja päiväkotien elinkaarta pidentäviin korjauksiin olisi tullut varata lisää rahaa. Näihin muutoksiin ei neuvotellessa päädytty. Investointitasoa kokonaisuudessaan ja investointien painotuksia joudutaan tarkastelemaan jatkossakin.