Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sai kokouksessaan 19.11. selostuksen opettajien virkasuhteiden alkuun kohdistuvista muutoksista. Allekirjoittaneet lautakunnan jäsenet haluavat ilmaista huolensa tehdyistä päätöksistä.

Olemme tietoisia Espoon kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja tarpeesta parantaa toiminnan taloudellista tuottavuutta jokaisella toimialalla. Tämän valtuustokauden molemmat talousarviot ovat sisältäneet merkittäviä säästöjä lautakunnan toimialalla. Tavoitteemme on ollut kohdistaa säästötoimenpiteet siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa Espoon lapsille ja nuorille. Kaupungin henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt ovat hyvässä yhteistyössä osallistuneet tähän työhön. Motivoitunut ja työnsä kehittämisestä kiinnostunut henkilöstö on edellytys sille, että voidaan tavoitella todellista tuottavuuden lisäystä.

Saamamme selostuksen mukaan uusi käytäntö on otettu käyttöön kaupungin yksipuolisella ilmoituksella. Asiaa ei ole käsitelty henkilöstön kanssa ennen päätöksentekoa. Tällainen menettely ei ole omiaan lisäämään henkilöstön motivaatiota tai luottamusta työnantajaan.

Opettajien työnkuvaan liittyy paljon varsinaisten opetustuntien ulkopuolista työtä. Aloittavan opettajan tulee ennen lukuvuodenalkua perehtyä koulun toimintaympäristöön, käytäntöihin sekä opetussuunnitelmaan. Espoon kaupungin uusi käytäntö virkasuhteiden aloittamisen suhteen tarkoittaa sitä, että tästä valmistautumisesta ei makseta palkkaa. Tätä emme pidä kohtuullisena.

Espoossa oppimistulokset ovat hyvällä tasolla. Ne saavutetaan osaavan henkilöstön avulla. Nyt tehty päätös voi haitata parhaiden opettajien rekrytointia tulevaisuudessa.