Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Se ohjaa yhtiöitä koko hallituskauden ajan eli aina kevääseen 2023 asti. Omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa vahvasti erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä muita yritysvastuuasioita, kuten ihmisoikeuksien noudattamista. Periaatepäätöksen painotukset ovat hyvin ajankohtaisia, sillä yritysvastuuta koskeva lainsäädäntö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Sekä Suomessa että EU:ssa valmistellaan yritysvastuuta koskevaa lainsäädäntöä, joten valtio-omisteisten yhtiöiden on oltava suunnannäyttäjinä. 

Valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioivat nämä strategiatyössään. Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tavoitteet tulee saavuttaa kestävää kilpailukykyä vahvistaen ja sosiaalisesti vastuullisesti. 

Osana vastuullista liiketoimintaa yhtiöiden on myös muun muassa tunnistettava liiketoimintansa vastuullisuusriskit sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan ja liitettävä yritysvastuuriskit osaksi riskienhallintajärjestelmää. Periaatepäätöksessä olevat yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet edellyttävät yritysten noudattavan asianmukaista huolellisuutta keskeisistä ihmisoikeusriskeistä. Tämä yritysten huolellisuusvelvoite, joka on tulevan EU:n yritysvastuulainkin kannalta keskeinen elementti, sisältää sekä ennakoivia että korjaavia toimenpiteitä. Osana yritysvastuuraportointia valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään maakohtaisesti siten, että niiden toiminnan verovastuullisuutta voidaan ar-vioida. Periaate on, että verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa. 

Periaatepäätös ja sen ESG-painotukset ovat todella tervetulleita. Keskeistä on, että vastuullisuuslinjaukset toteutetaan tehokkaasti käytännössä yhtiöiden operatiivisessa toiminnassa. Tämä tapahtuu parhaiten, kun periaatepäätös integroidaan valtio-omisteisten yhtiöiden strategiaan ja edellytetään, että yrityksen johdolla on aitoa yritysvastuuosaamista. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä tavoin valtion omistajapolitiikan uudet linjaukset on jalkautettu ja viety sovellettaviksi käytäntöön ja kuinka tuloksista raportoidaan, mitä päätöksiä on tehty, jotta yritysten vastuullisuus tehokkaasti toteutetaan ja mikä on Solidiumin rooli jalkautustyössä? 

Helsingissä 23.3.2021 

Inka Hopsu vihr.