Valtuustopuhe 5.12.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreät ovat tyytyväisiä lähes kaikkien ryhmien välillä saavutettuun budjettisopuun, sillä saamme päätettyä useita strategisesti tärkeitä asioita ryhmien laajalla tuella. On tärkeää, että poliittiset ryhmät käyvät säännöllisen keskustelun suunnasta, johon budjetillakin kaupunkia ohjataan. Tällainen strategisen tason asia on esimerkiksi se, että vuoden 2019 aikana laaditaan päästövähennysskenaariot ja toimenpiteet siitä kuinka Espoon hiilineutraalisuustavoite 2030 aiotaan saavuttaa ja kuinka johtaa toteutumaan.

Toinen strategiassa jo päätetty tavoite, viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu saadaan myös käyntiin ensi vuonna. Olen tästä erittäin iloinen, sillä tällä tavoitellaan lasten tasa-arvoa oppimisvalmiuksissa. Myös tarjolla olevien tilojen puolesta ensi vuosi on hyvä aika aloittaa. Kokeilun myötä on entistä tärkeämpää varmistaa varhaiskasvatuksen hyvä laatu, sillä muuten tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia ei välttämättä saavuteta.

Neuvotteluissa kaupunginjohtajan esitykseen lisättiin 6,6 miljoonaa, joka kohdistettiin suurelta osin lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kaupunginjohtajan esityksessä oli tällä kertaa suuria leikkauksia Vihreille erityisen tärkeisiin opetukseen ja varhaiskasvatukseen, joten tiukimman väännön kävimme neuvotteluissa niistä.

Saimme torjuttua Espoo-lisään ja koulujen tuntiresursseihin, ryhmäkokoihin ja avustajaresurssiin kohdistuneet leikkaukset lähes kokonaan. Kannamme yhä huolta siitä, että koulujen opetuksen ja oppimisen tuen resurssit pysyisivät ennallaan, kun tilavuokrat ja mm. IT-kulut kasvavat. Espoossa muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten osuus kasvaa vauhdilla. Tämä pitää huomioida resursseissa, jotta kaikki pääsevät heti alusta kunnolla kiinni opiskeluun.

Sosiaali- ja terveystoimessa lisäyksiä tehtiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tukea nuorten hyvinvointiin etsittiin myös lisäämällä koulupsykologin vakanssi ja rahaa etsivään nuorisotyöhön. Toivomme jatkossa myös budjetin tarkastelua poikkihallinnollisesti, kuinka nuorten hyvinvointiin laitetut panokset sijoittuvat, voimmeko satsauksilla ennaltaehkäisyyn ja perheiden hyvinvointiin, välttää raskaampien palveluiden tarvetta. Erityisen haastavaksi kokonaisuuden hallinta saattaa mennä palveluiden pilkkouduttua mahdollisessa maakuntauudistuksessa.

Ruuhkautuneet palvelut, kuten aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut saivat lisäystä. Vanhusten hoidossa kotihoitoon etsitään laatua ja pysyvyyttä vahvistamalla sen alueellista toimintaa. Erityisesti halusimme kiinnittää huomioita omaishoitajien jaksamiseen ja muistisairauksien ehkäisyyn.

Vihreät iloitsee, että kaupungin inhimillisiä arvoja osoittava päätös kaikkien paperittomien välttämättömän hoidon toteuttamisesta päätettiin lopulta virallisesti.

Koko Espoon joukkoliikenteen kehittämisessä on Espoolla ja HSL:llä näytön paikka. Ryhmät antoivat vahvan tukensa sille, että palveluiden laatu tulee palauttaa. Vyöhykemallin rajaa tulee tarkistaa aiemmin aiottua nopeammin, Pohjois-Espoon alueelta perutuksi aiotut suorat linjat tulee säilyttää ja mm. Sunan ja Tuomarilan suora bussilinja Finnoontietä pitkin tulee palauttaa, kuten suora yhteys Latokasken alueelta Kamppiin ja Meilhteen. Pyöräilyn edellytyksien parantamisessa riittää meillä naapurikaupunkiimme verrattuna töitä, mm. talvipyöräilyn edistämistä onnistuttiin kuitenkin nyt jo hieman petraamaan.

Järvien kunnostusta jatketaan tekemällä Loojärvelle kunnostussuunnitelma ja toteuttamalla kunnostus yhdessä Kirkkonummen kanssa. Lisäksi ympäristökeskuksen paikkatietoasiantuntijan toimi vakinaistetaan. Tärkeitä toimia viime kädessä myös ihmisten hyvinvoinnin eteen.

Kaupungin investoidessa ja sijoittaessa kasvun vaatimuksiin on tärkeää pitää kaupungin talous tasapainossa ja satsata kunnolla tehtyjen investointien onnistumisiin ja vaikutusten seurantaan. Tiukka talouskuri ei saa kuitenkaan johtaa kasvavan kaupungin palveluiden kurjistumiseen ja tilanteeseen, jossa henkilökunta on kovilla asukkaille tärkeiden palveluiden toteuttamisessa.