Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa ainoana ryhmänä kansalaisaloitteen esitysten osittaista hyväksymistä eli varhaiskasvatusasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaisesta osapäiväisiä kolme vuotta täyttäneitä lapsia koskevasta suhdeluvusta 1:13 luopumista ja saman suhdeluvun käyttöä kuin ns. kokopäiväisten lasten osalta. Lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisajalla ei pitäisi olla vaikutusta siihen, millä suhdeluvulla lapsi lasketaan ryhmän jäseneksi ja mikä on henkilöstön mitoitus päivän aikana. 

Varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitusta ja suhdelukujen toteutumista koskeva kansalaisaloite käsitellään torstaina 13.6. eduskunnan täysistunnossa. Aloitteessa nostettiin esiin huoli varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumisesta henkilöstömitoitusten ja suhdelukujen toteutumista koskevien haasteiden vuoksi. 

– Haluan kiittää kaikkia kansalaisaloitteen tekijöitä ja allekirjoittajia. Alan huoli on aito ja siihen on vastattava. Laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimpia sijoituksia tulevaisuuteen. Se kaventaa oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Lasten oikeus tähän laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ei kuitenkaan voi toteutua ilman pätevää, hyvinvoivaa henkilöstöä ja riittäviä henkilöstöresursseja, painottaa vihreiden kansanedustaja ja vihreän eduskuntarymhän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu ja jatkaa, 

– Varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoimaa on parannettava, se tarkoittaa, että kuormitusta työssä on vähennettävä. Aloitteen tekijät nostavat ansiokkaasti esiin, kuinka ryhmän vaihtuminen useita kertoja päivässä kuormittaa sekä lapsia että aikuisia. Mitoitukset lasketaan kuntien rahapulassa nyt todella tiukasti, Hopsu jatkaa.

– Usea taho totesi lausunnossaan kansalaisaloitteeseen, että riittävä henkilöstömäärä lapsiryhmissä olisi mahdollinen nykyisen lainsäädännön puitteissa, jos nykyistä lainsäädäntöä tulkittaisiin lainsäätäjän tahtotilan sekä aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eduskunnan pitää ottaa vahva kanta, että näin tulee toimia, Hopsu muistuttaa.

Alan vetovoimaisuus on laskenut, ja työntekijöiden poissaolot, vaihtuvuus sekä pula kelpoisesta henkilöstöstä ovat johtaneet työntekijöiden väsymiseen heikentäen työhyvinvointia. Kevan tuore tutkimus osoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olevan kohonnut riski työkyvyttömyyteen. Työhyvinvoinnilla on yhteys myös varhaiskasvatuksen laatuun. Nämä kaikki ovatkin todellisia huolia, joihin tulee löytää ratkaisu.

– Lausunnoissa esitetään paljon hyviä ratkaisuja, kuten lain tulkinnan tiukentamista ja toimivampia keinoja varhaiskasvatuksen laadun valvonnasta vastaaville viranomaisille puuttua tiukemmin lapsen edun vastaisiin käytäntöihin ja soveltamistapoihin. Jokaisella ryhmällä pitäisi olla myös oma nimikoitu tila, mikä lisää lasten turvallisuudentunnetta, eikä tiloissa tarvitsisi vuorotella päivän mittaan. Näitä suosituksia pitää viedä eteenpäin, Hopsu vaatii.

Aloitteen esityksen mukaisesti ryhmien suunnittelun helpottamiseksi kaikilla kolme vuotta täyttäneillä tulisi olla sama suhdeluku 1:7 riippumatta siitä, kuinka monta tuntia päivässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että suhdeluku 1:7 koskisi myös alle viisi tuntia päivässä varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia. Nyt suhdeluku on heidän osaltaan 1:13.

– Lapsi on kokonainen lapsi, vaikka hän osallistuisi vain osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen, ja sellaisena hänet tulisi laskea. Lapsi tarvitsee yhtä lailla aikuisten huomiota oli hän paikalla koko päivän tai vain osan ajasta, korkeampi suhdeluku ei ole pedagogisesti mitenkään perusteltavissa. Kannatamme siis tältä osin muutosta kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti, summaa Hopsu. 

Vihreät esittää täysistunnossa valiokuntakäsittelyssä jo esitettyä vastalausetta tämän muutoksen hyväksymiseksi.

Kustannus esityksen toteuttamiseksi olisi 39 miljoonaa euroa koko maata koskien. Muutos osaltaan rauhoittaisi päiväkotipäiviä kaikkien osalta, ryhmän aikuiset eivät joutuisi vaihtamaan ryhmästä toiseen kesken päivää aivan yhtä paljon ja ryhmäkoot pienenisivät niissä ryhmissä, joissa on osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 040 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi