Arvoisa puhemies!

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin työn merkitys suomalaiselle koulutuspolitiikalle on ollut jo merkittävä. Karvin tekemät lukuisat arviot ovat antaneet tietoa ja suosituksia poliittisen päätöksenteon eri tasoille sekä vahvistaneet näin koulutuksen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Yhteiskunnallista keskustelua synnyttäneet ja poliittisia toimiakin edistäneet arvioinnit ovat liittyneet esimerkiksi lukutaitoon, kielen oppimiseen, tyttöjen ja poikien välisiin oppimiseroihin.

Karvin selvitykset ja arviot ovat nostaneet keskusteluun puutteita ja kehityskohtia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Esimerkiksi alkuvuodesta Karvi julkaisi selvityksen, jonka mukaan ulkomaalaistaustaisten on vaikea päästä opiskelemaan suomalaisiin korkeakouluihin. Ero suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten välillä on huomattava, vaikka molemmat ryhmät olisivatkin käyneet peruskoulun ja toisen asteen Suomessa. Tämä selvitys antaa tärkeää tietoa muun muassa siitä, että koulutusjärjestelmämme ei tällä hetkellä pysty antamaan maahanmuuttajataustaisille yhtä hyviä valmiuksia korkeakouluopintoihin. Lisäksi selvitys kuvastaa toisen ja korkea-asteen nivelvaiheessa saadun tuen tärkeyttä ja korkeakoulujen hakukäytäntöjen ongelmallisuutta. Esimerkiksi noin neljänneksellä maahanmuuttajataustaisista hakijoista oli aikaisempi korkea-asteen tutkinto, mutta muutettuaan Suomeen tutkinnon tunnistamisessa syntyi ongelmia.

Arviointien perusteella Karvi antaa suosituksia niin poliittisille toimijoille kuin koulutuksenjärjestäjille. Edellä mainitun selvityksen perusteella Karvi korosti suosituksissaan muun muassa kieliopintojen tukemista ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tunnistamista korkeakoulussa, jotta mahdollinen tuki voitaisiin kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Lakiesitys siis esittää, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksella Karvilla olisi tiedonsaantioikeus oppilaiden ja opiskelijoiden erityistä tukea koskeviin päätöksiin, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Lakiesitys ja siihen tehdyt muutokset ovat perusteltuja, sillä esimerkiksi koulujen oppimistulosten arvioinnissa tieto koululaisten tai opiskelijoiden erityisestä tuesta ja oppimisjärjestelyistä on arvioinnin kannalta oleellista. Itsenäisen ja riippumattoman toimijan arvioinnit kehittävät koko koulutusjärjestelmää. Meidän on syytä pitää tästäkin kiinni jatkossa ja tarjota lainsäädännön keinoin parhaat mahdolliset tiedot Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen työhön.