Arvoisa puhemies,

Maailma muuttuu nopeasti, sanotaan, että tänä päivänä nopeammin kuin koskaan. Teknologian kehitys ja sen tuoma työn murros tuovat mukanaan erittäin suuria muutoksia maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan on erittäin tärkeä huolehtia kaikkien tasavertaisista mahdollisuuksista oppia ja löytää paikkansa yhteiskunnassa, myös useamman kerran elämän ja työuran varrella. Näiden muutosten tuomiin haasteisiin vastaamiseksi ihmisille tulee tarjota mahdollisuuksia oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan läpi elämän.

Yksi tämän hallituskauden tärkeistä koulutushankkeista on jatkuvan oppimisen edellytyksien parantaminen.

Käsittelyssä oleva lakiesitys aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain muuttamisesta edistää palkansaajien mahdollisuutta samanaikaiseen työntekoon sekä opiskeluun aikuiskoulutustuella, ja näin ollen vahvistaa hallituksen tavoitetta panostaa ihmisten jatkuvaan oppimiseen. Uudistus tulee parantamaan osa-aikaisen opiskelun ja työnteon yhdistämistä. Koska erityisesti pienillä tuloilla voi olla vaikea jättäytyä pelkälle aikuiskoulutustuelle, osa-aikaisen työn yhdistämisen parantaminen helpottaa nimenomaan pienituloisten mahdollisuutta kouluttautua.

Aikuiskoulutustukea saa tällä hetkellä noin 25 000 suomalaista. Nykytilanteen ongelmakohtia ovat olleet erityisesti sovelletun tuen käytön monimutkaisuus. Tällä hetkellä tukea voi saada vain päätoimiseen opiskeluun, joka on tutkintoon johtavaa tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Tällä hetkellä aikuiskoulutustuki myös kohdentuu pitkälti korkeasti koulutetulle työvoimalle, pääsääntöisesti naisille.

Hallituksen esitysten tavoitteena on kannustaa kaikkia osaamisen kehittämiseen, myös mahdollistaa nyt aliedustettuja matalapalkka-aloilla olevia ihmisiä täydennys- ja jatkokouluttautumaan.

Uudistus myös antaa joustoa erilaisissa tilanteissa oleville ihmisille. Kokoaikaisissa opinnoissa oleville opintopisteiden vaatimus olisi neljä opintopistettä, kun taas työn ohessa opiskellessa voi käyttää myös puolikkaita tukikuukausia, opintovaatimus on tällöin kaksi opintopistettä.

Nykyisin vaatimus on kolme opintopistettä.

Myös tuen hakemisen muutoksissa on tarkoitus helpottaa aikuiskoulutustuella olevien tai sitä hakevien arkea. Maksatus toteutuu niin, että hakija pystyy itse huomioimaan tekemänsä työtunnit ja omien opiskelujensa etenemisen. Uudistus siis mahdollistaa joustavan ja ennakoimattomien ansiotulojen hankkimisen, koska tuen maksatus tapahtuu tulorekisterin perusteella. Tämä on hyvä pilotti myöhemmälle sosiaaliturvan ja ansiotulojen joustavaan yhdistämiseen tähtäävälle työlle. Kannatan lämpimästi myös opintorahan varassa olevien riittävän toimeentulon tason tarkastamista ja turvaamista.

Uudistus on toteutettu kustannusneutraalisti ja työmarkkinaosapuolten saavuttaman yhteisymmärryksen pohjalta ja on hyvä alku jatkuvan oppimisen edellytysten parantamiselle.