Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Hanna Holopainen vaativat sikojen ja nautojen hyvinvoinnin parantamista eläinten hyvinvointilaissa. Eläimilläkin on oikeuksia, ja ihmisen hoidosta riippuvaisilla eläimillä on oikeus muun muassa lajityypilliseen käyttäytymiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Lehmien pitäminen kiinni parsinavetassa, sikojen porsitus- ja tiineytyshäkit sekä porsaiden kirurgisen kastraation pitkä siirtymäaika ovat suurimpia eläinsuojeluongelmia nykyisessä eläinten hyvinvointia koskevassa laissa. Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Hanna Holopainen esittävät lakiin muutoksia, joilla nautojen ja sikojen hyvinvointia lisättäisiin merkittävästi.

– Naudat ovat laiduneläimiä, joille ulkona kulkeminen ja laiduntaminen on lajityypillistä käytöstä. Parressa olevat lehmät eivät pysty toimimaan tavalla, joka on niille luontaista. Nykyinen laki jättää aukon, jossa aiemmin rakennetuista parsinavetoista osa voi jäädä käyttöön. Tämä on epäkohta, joka tulee korjata, Holopainen sanoo.

Edustajat Hopsu ja Holopainen esittävätkin, että kaikki, myös olemassaolevat maidontuotantotiloilla käytössä olevat parsinavetat kiellettäisiin siirtymäajalla vuoteen 2028 mennessä.

Porsaiden osalta porsitus- ja tiineytyshäkit rajoittavat todella vakavasti häkkiin sijoitetun emakon liikkumista.  Emakot suljetaan tiineytyksen, synnytyksen ja imetyksen ajaksi kääntymisen estäviin häkkeihin. Monet emakot saattavat viettää suuren osan elämästään tiineys- ja porsitushäkeissa, joissa ne eivät mahdu liikkumaan, edes kääntymään. Nykyinen laki sallii edelleen osittain porsitus- ja tiineytyshäkkien käytön.

– Ei ole millekään eläimelle oikeudenmukaista kohtelua pitää se paikallaan merkittäviä osia elämästään. Sioille tällainen toiminta on todella julmaa, sillä siat ovat älykkäitä ja laumassa viihtyviä eläimiä, joille on tärkeää liikkua ja tutkia ympäristöään tonkimalla. Siksi kaikki sikojen liikkumista rajoittavat rakenteet tulee kieltää siirtymäajalla, Hopsu linjaa.

– Uusien häkkien rakentaminen on kielletty, minkä vuoksi olisi johdonmukaista, että myöskään vanhoja ei saa siirtymäajan jäljeen käyttää, toteaa Holopainen. 

Suomessa lähes kaikki urospuoliset porsaat kastroidaan kirurgisesti, sillä joillakin kastroimattomilla sioilla esiintyy niin sanottua karjunhajua. Tämä vaikuttaa lihan hajuun. Kastraatio on tutkimusten mukaan kivulias operaatio porsaille. 

– Porsaiden kirurginen kastraatio on julma tapa, joka aiheuttaa paljon tarpeetonta kärsimystä. Tämä on onneksi sinänsä nykylaissakin tunnistettu, mutta valitettavasti siirtymäaika, johon mennessä kirurginen kastraatio täytyy lopettaa, on aivan perusteettoman pitkä. Siksi sitäkin täytyy lyhentää ja esitämme, että kaikki siirtymäajat yhdenmukaistetaan siten, että ne päättyvät vuoden 2028 alussa, Hopsu päättää.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja
+358 40 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi

Hanna Holopainen
kansanedustaja
+ 358 50 551 1867
hanna.holopainen@eduskunta.fi

Esitetyt muutokset

* poistot yliviivattu

16 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset sekä eräitä eläinlajeja koskevat poikkeussäännökset

121 §

Naudan pitopaikkaa koskevat poikkeus- ja siirtymäsäännökset

Mitä 37 §:n 2 momentissa säädetään kiellosta pitää eläintä paikalleen kytkettynä, ei sovelleta tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevaan navettaan, jossa pidetään maidontuotantoa varten lehmiä tai hiehoja.

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevaan navettaan sovelletaan muiden nautojen kuin maidontuotantoa varten pidettävien lehmien ja hiehojen osalta 37 §:n 2 momentissa säädettyä paikalleen kytkemisen kieltoa 1 päivästä tammikuuta 2028. Vasikoiden osalta kieltoa kuitenkin sovelletaan tämän lain tultua voimaan.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettua navettaa laajennetaan tai peruskorjataan tämän lain voimaantulon jälkeen, parsipaikkojen lukumäärää ei saa lisätä. Sellaiseen navetan rakennus- ja peruskorjaushankkeeseen, jonka rakennuslupa on ollut vireillä ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lehmällä tarkoitetaan poikinutta naaraspuolista nautaa. Hieholla tarkoitetaan vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaa. Vasikalla tarkoitetaan alle kuuden kuukauden ikäistä nautaa sukupuolesta riippumatta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset nautojen kytkemisestä.

122§

Sian pitopaikkaa koskevat poikkeus- ja siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 37 §:n 2 momentissa säädetään kiellosta eläimen liikkumisen rajoittamiseen eläimen kääntymisen estävillä rakenteilla:

1) emakon tai ensikon saa pitää tiineytyshäkissä enintään kahdeksan päivää siemennyksen yhteydessä;

2) emakon ja ensikon saa pitää porsitushäkissä, joka on ollut käytössä tämän lain voimaan tullessa.

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevaan sikalaan sovelletaan emakoiden ja ensikoiden tiineytyshäkissä pidon osalta 37 §:n 2 momenttia 1 päivästä tammikuuta 2035 2028. Tämän lain voimaan tulon jälkeen peruskorjattavaan sikalaan tai sen osastoon ja rakennettavaan uuteen sikalaan tai sen osastoon sovelletaan emakoiden ja ensikoiden tiineytyshäkissä pidon osalta 37 §:n 2 momenttia, kun peruskorjaus tai uusi sikala taikka osasto on valmistunut.

Jos tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevaa sikalaa laajennetaan tai peruskorjataan tämän lain voimaantulon jälkeen, porsitushäkkien lukumäärää ei saa lisätä. Sellaiseen sikalan rakennus- ja peruskorjaushankkeeseen, jonka rakennuslupa on ollut vireillä ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ensikolla tarkoitetaan sukukypsää naarassikaa astutuksesta tai siemennyksestä ensimmäiseen porsimiseen. Emakolla tarkoitetaan naarassikaa ensimmäisen porsimisen yhteydessä ja sen jälkeen.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset emakoiden ja ensikoiden porsitushäkissä ja tiineytyshäkissä pidosta.

126§

Tuotantoeläimenä pidettävän sian kastraatiota koskeva siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä 15 §:n 2 momentin 4 kohdassa säädetään, tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saa kastroida kirurgisesti. Kieltoa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2035 2028.