Teemat

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa. Pienet ryhmäkoot ja riittävä aikuisten aika ja esimerkiksi oppilashuoltohenkilökunnan riittävät resurssit ehkäisevät syrjäytymistä. Erilaiset koulut tarvitsevat erilaista tukea, jotta koulutuksen tasa-arvo säilyy. Päivähoitoon tarvitaan joustavuutta ja jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tulee säilyttää seuraavalla vaalikaudellakin.

Koulut ja päiväkodit pitää laittaa kuntoon! Vuosittain toetutettavien remonttien määrää tulee lisätä, jotta korjausvelkaa saadaan purettua. Uusia tiloja kaivataan myös nopealla tahdilla kasvavassa kaupungissa. Tarvitsemme pätevät opettajat ja pitkäjänteistä suunnittelua, laadukasta kouluruokaa ja hyvää sisäilmaa. Kiusaamista vastaan tulee toimia joka koulussa ja laadukasta iltapäivähoitoa tulee olla tarjolla kaikille 1-.2. luokkalaisille!

Toimivat peruspalvelut

Terveyspalveluiden hyvä laatu ja saatavuus pitää varmistaa sote-muutoksissa. Kunnan hyvinvointipalveluiden (mm. nuorisotyön, liikunnan, kulttuurin) ja maakuntaan uudistuksen toteutuessa siirtyvien terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden välille tulee muodostaa toimiva yhteistyö.  Lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten parissa työskentelevien jaksamiseen pitää panostaa. Riittävät resurssit, hyvä johtaminen ja ihmisläheisten toimintamuotojen kehittäminen ovat tässä avaimia. Vanhuspalveluissa kotihoitoon tarvitaan lisää aikaa ja laatua, toisaalta vanhuksen joka ei enää kotona pärjää, tulee riittävän nopeasti saada tarvitsemansa apu ja asuinpaikka.

Syrjäytymisen ehkäisy

Eriarvoistumisen mekanismit tulee tunnistaa ja niihin puuttua. Yhtäkään nuorta ei saa päästää putoamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Nuorisotyöttömyyden tulee jatkaa laskuaan. Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus jatkaa kasvuaan, kaikkien mahdollisuus päästä mukaan yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi pitää turvata. Jokaiselle lapsella ja nuorella tulee olla harrastusmahdollisuus. Nuoret tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Mielenterveyspalveluita pitää olla riittävästi ja niiden tulee tavoittaa kaikki tarvitsijat.

Monimuotoinen luonto ja kestävä kehitys

Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan ja ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla niin kodeissa kuin työpaikoilla on merkitystä. Yhteiskunnallisen toiminnan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tulee varmistaa. Ilmasto-ohjelman toteutuksen tulee edetä vauhdilla, tavoitteena tulee olla hiilivapaa Espoo! Kestävän kehityksen palkittua työtä tulee jatkaa ja panostaa joukkoliikenteen kehittymiseen metrohuolista huolimatta. Vihreässä kunnassa ajatellaan tulevaisuutta!

Yrittäjyys ja yhteisvastuu

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on järkevää ja kustannustehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Heikommista pitää huolehtia. Ihmisten yhdenvertaisuus sekä erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja arvostaminen ovat lähtökohtia, joista voidaan rakentaa toimiva, välittävä ja monikulttuurinen Espoo. Työttömät ovat Espoossa moninainen joukko, jotka tarvitsevat erilaisia keinoja työnhaun ja muun elämän tueksi.

Kaikkien ääni kuuluviin

Järjestöjen, kunnan, yritysten ja asukkaiden kannattaa panostaa yhteistyöhön. Asukkaiden äänen pitää kuulua jo valmistelussa. Päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää! Hallinnon rajojen ylittämistä, uudistumisvalmiutta ja vaikuttavuuden parantamista tarvitaan palvelujen tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi.